بررسی قارچهای خاکزاد عامل پوسیدگی ریشه و طوقه جو در استانهای مختلف ایران

بررسی وضعیت علفهای هرز در شرایط کم آبیاری تنظیم شده در سیستم کشت خشکه کاری برنج رقم طارم
بررسی صحرائی تاثیر سدهای تاخیری پاره سنگی در خصوصیات هیدرولیکی و رسوبی جریانات سیلابی (رودخانه حاجی عرب- قزوین)
اندازه گیری میزان آزادیراختین درختان چریش در مناطق مختلف ایران به لحاظ شناسایی درختان برتر جهت تکثیر انبوه به همراه مطالعات تاکسونومیکی
تعیین نوع ومشخصات سویه های ویروس تریستزای مرکبات در حال انتقال با شته ناقلین در کانون اصلی آلودگی (باغ مهدشت ساری)در منطقه شمالی کشور
مطالعه مقاومت در ارقام و لاینهای مختلف چغندرقند نسبت به شته ریشه در بروجرد
بررسی تاثیر ایمیدا کلوپراید در کنترل زنجرک خرما به روش اختلاط در خاک
Programming in Lua on OS X?
Mach-O binary editor for OSX? [closed]
Command to Sleep Display OSX
Number of CPU sockets, or location of SMBIOS on OS X
Safari plugin development
cvs for Mac OSX
reconstructing symbols stripped from Mach-O binary
OSX Audio: use Garage Band Plug-ins in my own app
Bash timestamp comparisions
Elevating rights to use mach_inject

بررسی قارچهای خاکزاد عامل پوسیدگی ریشه و طوقه جو در استانهای مختلف ایران
مزارع جو هستان کرمانشاه در مراحل مختلف رشد بازدید شد و نمونه های آلوده به آزمایشگاه منتقل گردید و اقدام به جداسازی و خالص سازی شرایط بیماریزا شد.


شناسایی سویه های ویروس تریستزای مرکبات در حال انتقال با شته ناقل در مناطق مختلف و مطالعه ارتباطات بیولوژیکی و مولکولی آنها با سویه های انتقا
در نتیجه جدایه هایی از گونه های مربوط به جنس های Fusarium spp.


بررسی تاثیر پوسیدگی ریزوکتونیایی بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند
Rhizoctonia spp.


جداسازی تعیین گرده آناستوموزی و بیماریزایی جدایه های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران
Bipolaris spp., Pythium spp.


بررسی میزان دژنراسیون ویروس کوتولگی سیب زمینی در غده های بذری تعدادی از ارقام سیب زمینی در چندین ایستگاه تولید بذر سیب زمینی
و sclerotium sp.


بررسی تاثیر پوسیدگی پیتیومی بر کیفیت و کمیت محصول چغندرقند
بدست آمد.


بررسی کارآیی روشهای مبارزه غیر شیمیائی در عملکرد و تقلیل جمعیت تریپس پیاز با توجیه اقتصادی


مطالعه تغییرات جمعیت و مقایسه روشهای کنترل شیمیایی، مکانیکی، زراعی جوندگان در مزارع یونجه


54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews

بررسی ارتباط تغییرات آنزیمهای اکسیدانیو و فرآورده های آنها، عارضه خشکیدگی خوشه خرما
بررسی کارآیی علفکش دو منظوره جدید سولفوسولفورون (Apyros 75 WG) در مقایسه با چند علفکش رایج گندم
بررسی و شناسایی علل مرگ گیاهچه حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی در بسترهای مختلف خزانه
تعیین منابع ژنتیکی مقاومت ارقام لوبیا به ویروسهای B.Y.M.V . GMV.B.C.M.V
تعیین منابع ژنتیکی مقاومت لوبیا به سه ویروس مهم لوبیا CMV و BYMV و BCMV
شناسایی و بررسی تکمیلی علفهای هرز باغهای مرکبات و تهیه نقشه پراکنش آنها در سطح استان هرمزگان
بررسی تاثیر میزبان جانشین تخم پروانه افستیا و سیتوتروگا در کارآیی زنبور تریکوگراما علیه کرم گلوگاه انار
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*