بررسی بیماریزایی قارچهای آنتاگونیست علیه نماتد ‏‎Heterodera schachtii‎‏


بررسی بیماریزایی قارچهای آنتاگونیست علیه نماتد ‏‎Heterodera schachtii‎‏




بیماریزایی 31 ایزوله قارچ جدا شده از H.


بررسی کارآیی علفکش دو منظوره جدید سولفوسولفورون (Apyros 75 WG) در مقایسه با چند علفکش رایج گندم
schachtii بر روی تخم های نماتد در شرایط in vitro بررسی گردید.


بررسی و شناسایی علل مرگ گیاهچه حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی در بسترهای مختلف خزانه
بالاترین میزان بیماریزایی 72% متعلق به Gliocladium roseum بود و در مجموع 12 قارچ بیش از 47% تخم های نماتد را پارازیت نمودند.


تعیین منابع ژنتیکی مقاومت ارقام لوبیا به ویروسهای B.Y.M.V . GMV.B.C.M.V
ایزوله های Fusarium بین 12 تا 68% و Phoma pomorum حدود 67% نماتد را از بین بردند.


تعیین منابع ژنتیکی مقاومت لوبیا به سه ویروس مهم لوبیا CMV و BYMV و BCMV
همچنین Verticillium chlamydosporium حدود 63% ایزوله های، C.


شناسایی و بررسی تکمیلی علفهای هرز باغهای مرکبات و تهیه نقشه پراکنش آنها در سطح استان هرمزگان
obtusisporum Cylindrocarpor destructans بین 49 و 50% ، Paecilomyces lilacimus حدود 41% و Embelisia chlamydospora حدود 50% نماتد را آلوده نمودند.


بررسی تاثیر میزبان جانشین تخم پروانه افستیا و سیتوتروگا در کارآیی زنبور تریکوگراما علیه کرم گلوگاه انار
بعضی ایزوله های قارچهای عقیم نیز بیش از 47% تخم را پارازیت نمودند.


بررسی امکان دخالت عامل فایتو پلاسمهایی و باکتریهای بیماریزا در ایجاد عارضه خشکیدگی خوشه خرما


مقایسه تاثیر چند سم علیه حشرات مکنده در گلخانه های خیار و تعیین اثرات جنبی آنها روی بالتوری Chrysoperla carnea
نمایه ها:


60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews