بررسی سطح زیان اقتصادی سن گندم


بررسی سطح زیان اقتصادی سن گندم
طرح فوق الذکر در سال 1378 به اتمام رسیده و نتایج در حال جمع بندی میباشد.


جمع آوری و شناسایی نماتدهای زیان آور تاکستانهای استان کهکیلویه و بویراحمد
این طرح در دو فاز بررسی خسارت کمی ناشی از فعالیت سن مادر و بررسی خسارت کیفی پوره های سن گندم انجام شد.


مدیریت تلفیقی مگس گیلاس در مشهد و تهران
بر پايه جدول تجزیه واریانس که پس از تبدیل Arc اعداد مربوط به فاز خسارت کمی و تبدیل جذری اعداد مربوط به فاز خسارت کیفی، تنظیم گردیده فاکتور B (انبوهی سن مادر و پوره) معنی دار بوده و در حالیکه فاکتور A (رقم) این وضعیت را نشان نمی دهد.


ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا
در عین حال هر دو فاز خسارت کمی و کیفی درمنبع تغییر سال معنی دار میباشند.


بررسی دوره بحرانی کنترل علفهای هرز لوبیا و مدل سازی اقتصادی آن
محاسبات مربوط به EIL سن گندم در دو فاز مذکور در دو وضعیت الف) بدون هستفاده از معادلات رگرسیونی ب) با هستفاده از معادلات رگرسیونی در دست اقدام میباشند.


بررسی اثر سطوح مختلف آب و کود ازت بر کمیت و کیفیت و بیماریها ی قارچی سیب زمینی


بررسی اثر چند میکرو ارگانیزم آنتاگونیست در کنترل بیماری پوسیدگی طوقه برنج


54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews

بررسی و شناسایی عوامل مهم بیماری های قارچی موز در بلوچستان
بررسی امکان کنترل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند با ضدعفونی بذر بوسیله حشره کشهای سیستمیک جدید
شناسایی تکمیلی و نقشه پراکنش علفهای هرز گندم و جو آبی با استفاده از Gis (جزو طرحهای IPM)
بررسی اثرات عمق کاشت و آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و نوسانات جمعیت کنه Rhizoglyphus robini عامل پوسیدگی پیاز زعفران در شهرستان گناباد
پراکندگی و تعیین خصوصیات عامل گال باکتریایی مو
بررسی مبانی مقدماتی مدیریت تلفیقی سرخرطومی برگ یونجه
استفاده از گیاهان تله در تناوبهای زراعی بمنظور کاهش جمعیت نماتد چغندرقند Heterodera schachtii و دوره تناوب
پراکنش گونه های نماتد ریشه گرهی Meloidogyne spp. بمنظور ترسیم نقشه آلودگی آن در استان فارس و تهیه جمعیت خالص از آنها
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*