بررسی بیولوژی بیماری آنتراکنوز گردو در استان قزوین


بررسی بیولوژی بیماری آنتراکنوز گردو در استان قزوین
در این طرح با انتخاب دوپلات یکی در منطقه کوهستانی و دشت هستان قزوین از نمونه های آلوده نمونه برداری انجام و بیولوژی بیماری در دو پلات و آزمایشگاه مورد بررسی برنامه گرفت و وقت فعالیت و سیکل زندگی قارچ مشخص گردید.


شناسایی بیماریهای قارچی گردو و تعیین گونه غالب در استان چهارمحال و بختیاری


بررسی مقاومت پنج رقم تجارتی لوبیا چیتی به کنه تارتن لوبیا در منطقه لردکان


78 out of 100 based on 53 user ratings 278 reviews

ارزیابی و مقایسه نسبی ارقام تجاری منتخب بادام نسبت به بیماری لکه آجری در استان چهارمحال بختیاری
جمع آوری و شناسایی و تعیین تراکم علفهای هرز مزارع یونجه در استان یزد
بررسی عوامل قارچی مولد خشکیدگی گوجه فرنگی در استان سمنان
مقایسه 12 رقم انار تجارتی استان یزد از نظر عملکرد و بازار پسندی و میزان آلودگی به کرم گلوگاه انار- ترکیدگی- آفتاب سوختگی- خشکیدگی تنه- سرمای به
بررسی مقاومت نسبی ارقام تجاری سیب زمینی به بیماری پژمردگی باکتریایی در شرایط گلخانه و میکرو پلات در جیرفت
سبب شناسی، تعیین پراکنش و اهمیت نسبی عوامل پوسیدگی غده و بوته میری سیب زمینی در جیرفت
بررسی اثرات پودر برگ و مغز دانه اوکالیپتوس و پودر برگ چریش روی دو آفت انباری مهم گندم در منطقه سیستان
شناسایی مقدماتی عوامل بلایت و لکه برگی سیر و پیاز و تعیین پراکنش آن در منطقه جیرفت
ارزیابی مقاومت ژرم پلاسمهای کاهو نسبت به بیماریهای سفیدک داخلی (Bremia Lactucae) و لکه قهوه ای (Stemphylium spp)
شناسایی عوامل قارچی پوسیدگیهای مختلف ریشه چغندرقند در منطقه قزوین
شناسایی عوامل بیماریزای قارچی خوشه و دانه ذرت در منطقه قزوین
بررسی کنترل تلفیقی TYLCV (زردی و پیچیدگی گوجه فرنگی) در بلوچستان
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*