بررسی یولاف وحشی با گندم تحت شرایط شوری واثر آن بر عملکرد واجزا عملکرد گندم


بررسی یولاف وحشی با گندم تحت شرایط شوری واثر آن بر عملکرد واجزا عملکرد گندم
گندم به عنوان یکی از محصولات هستراتژیک در تکمامی نقاط دنیا ومنجمله ایران مورد کشت وکار برنامه می گیرد یکی از شرایط کاهش تولید محصولات زراعی وجود علفهای هرز در مزارع ورقابت اونها با گیاه زراعی هست که در حال حاضر به صورت امری اجتناب نا پذیر در امده هست در زراعت گندم دو دسته از علفهای هرز ایجاد مزاحمت می نمايند که عبارت هست از علفهای هرز برگ باریک وبرگ پهن یکی از مهمترین علفهای هرزبرگ باریک مزارع گندم یولاف وحشی هست که قدرت تطابق وسازگاری زیادی با شرایط مختلف محیطی از جمله شوری آب وخاک بارز.


مقایسه 12 رقم انار تجارتی استان یزد از نظر عملکرد و بازار پسندی و میزان آلودگی به کرم گلوگاه انار- ترکیدگی- آفتاب سوختگی- خشکیدگی تنه- سرمای به
با توجه به اینکه بخش وسیعی از اراضی گندم کاری ایران در فلات مرکزی ایران واقع شده اند که از کیفیت مطلوب آب برخوردار نیستند ، آزمایش به منظور بررسی رقابت این گیاه هرز با گندم تحت شرایط شوری طراحی گردید به نحوی که در اون دو متغییر شامل شوری در چهار سطح وتراکم یولاف در پنج سطح در قالب آماری اسپلیت پلات مورد بررسی گیرد .


بررسی مقاومت نسبی ارقام تجاری سیب زمینی به بیماری پژمردگی باکتریایی در شرایط گلخانه و میکرو پلات در جیرفت


سبب شناسی، تعیین پراکنش و اهمیت نسبی عوامل پوسیدگی غده و بوته میری سیب زمینی در جیرفت


54 out of 100 based on 39 user ratings 614 reviews

بررسی اثرات پودر برگ و مغز دانه اوکالیپتوس و پودر برگ چریش روی دو آفت انباری مهم گندم در منطقه سیستان
شناسایی مقدماتی عوامل بلایت و لکه برگی سیر و پیاز و تعیین پراکنش آن در منطقه جیرفت
ارزیابی مقاومت ژرم پلاسمهای کاهو نسبت به بیماریهای سفیدک داخلی (Bremia Lactucae) و لکه قهوه ای (Stemphylium spp)
شناسایی عوامل قارچی پوسیدگیهای مختلف ریشه چغندرقند در منطقه قزوین
شناسایی عوامل بیماریزای قارچی خوشه و دانه ذرت در منطقه قزوین
بررسی کنترل تلفیقی TYLCV (زردی و پیچیدگی گوجه فرنگی) در بلوچستان
بررسی تاثیر سموم مختلف کنه کش علیه کنه گرد آلود خرما در نخلستانهای جنوب کشور
بررسی فاکتورهای بیماریزایی در عامل بیماری زنگ زرد گندم در مناطق مختلف کشور با کاشت Trap Nurseries
شناسایی ناقل (ناقلین) طبیعی ویروس کوتولگی پیسه ای (بادنجان در مزارع سیب زمینی)
بررسی سطح زیان اقتصادی کرم های پیله خوار نخود در مزارع دیم غرب کشور
بررسی تکمیلی اثر جلب کننده های شیمیایی روی سوسک شاخدار خرما
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*