بررسی میزان اهمیت علفهای هرز باغات مرکبات استان و ارزیابی روشهای کنترل آنها


بررسی میزان اهمیت علفهای هرز باغات مرکبات استان و ارزیابی روشهای کنترل آنها
طرح فوق دارای دو قسمت می باشد .


شناسایی عوامل بیماریزای قارچی خوشه و دانه ذرت در منطقه قزوین
قسمت اول بررسی فلور علفهای هرز باغات مرکبات و تعیین % تراکم و اهمیت اونها بوده که از باغات مختلف هستان بازدید بعمل آمد و ضمن جمع آوری علفهای هرز هر یک از گونه ها به تفکیک به کمک ‏‎Artemisia‎‏ موسسه بررسی آفات مورد شناسایی برنامه گرفتند .


بررسی کنترل تلفیقی TYLCV (زردی و پیچیدگی گوجه فرنگی) در بلوچستان
بر این پايه علفهای هرز غالب این باغات شامل گونه های ‏‎Pteridium aquilinum‎‏ - ‏‎Rubus spp ‎‏ - ‏‎Sambucus ebulusl‎‏ - ‏‎Amaranthus retroflexus‎‏ ، ‏‎annua‎‏ - ‏‎Capridiaceae‎‏ - ‏‎Convolvulus arvensisl‎‏ - ‏‎Kohn‎‏ ( 1 و گونه هایی از خانواده های ، ‏‎Poaceae Solanum nigrum‎‏ ‏‎Capridiaceae‎‏ ‏‎Urticaceae‎‏ بوده هست .


بررسی تاثیر سموم مختلف کنه کش علیه کنه گرد آلود خرما در نخلستانهای جنوب کشور
قسمت دو م طرح مربوط به اعماق تیمارها در باغ آزمایشی واقع در ایستگاه مرکبات کترا می باشد که این قسمت در اوایل اسفند ماه سالجاری برای بار اول در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرا در خواهد آمد .


بررسی فاکتورهای بیماریزایی در عامل بیماری زنگ زرد گندم در مناطق مختلف کشور با کاشت Trap Nurseries
و گونه هایی از خانواده های

شناسایی ناقل (ناقلین) طبیعی ویروس کوتولگی پیسه ای (بادنجان در مزارع سیب زمینی)


72 out of 100 based on 47 user ratings 1172 reviews

بررسی سطح زیان اقتصادی کرم های پیله خوار نخود در مزارع دیم غرب کشور
بررسی تکمیلی اثر جلب کننده های شیمیایی روی سوسک شاخدار خرما
تعیین آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در پیاز
بررسی و شناسایی علفهای هرز موز و روشهای مختلف کنترل آنها در بلوچستان
بررسی تاثیر عملیات زیرشکن بر پوسیدگی ریشه چغندرقند
بررسی اپیدمیولوژی بیماری بلایت فوزاریومی خوشه گندم
بررسی عوامل اقلیمی موثر در ایجاد بیماری سیاهک ناقص گندم بمنظور پیش آگاهی موقع مناسب کاشت
بررسی تاثیر سموم مختلف کنه کش علیه کنه گردآلود خرما در نخلستانهای جنوب کشور
شناسایی عامل شانکر باکتریایی گردو و ارزیابی مقاومت نسبی تعدادی از ارقام با ژنوتیپهای موجود
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*