بررسی امکان رفع کلروز آهن در درختان مرکبات با روش چالکود

شناسایی پرندگان خسارتزای محصول کلزا ویروسی نایژ دور کننده های ساکادز (Sucrose) عصاره و گنجاله برگ چریش (Neem) و چسب پرندگان علیه آنها
شناسایی گونه های جنس Streptomyces عامل اسکب معمولی سیب زمینی
بررسی پیمایشی اثر عوامل مختلف محیطی بر شدت بروز بیماری پوسیدگی طوفه و ریشه گندم و برآورد خسارت اقتصادی آن در استان مرکزی
بررسی اثر چند قارچکش جدید در پیشگیری از سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی
شناسایی و تعیین دامنه میزبانی توسپو ویروسها پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Teswv) و لکه نکروز گل حنا (Insv) در گیاهان زمینی محلات
شناسایی تکمیلی و بهینه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم و جوآبی اراضی کشاورزان ایران با استفاده از GIS
ارزیابی تاثیر حشره کش جدید تیامتوکسام (Cruiser 350 Fs) علیه آفات اول فصل ذرت به روش ضدعفونی بذر
تعیین پراکنش و شناسایی نژادهای قارچ (FON) عامل پژمردگی هندوانه در ایران با استفاده از گروههای سازگاری رویشی و آزمایشات بیماریزایی
بررسی طیف علف کش پهن برگ‌کشهای رایج گندم
شناسایی تکمیلی و پهنه نقشه پراکنش علفهای هرز و جو آبی اراضی کشاورزی ایران با استفاده از (IPM)GIS
پراکندگی جغرافیایی دامنه میزبانی و ناقلین CABYV و نقش آن در عارضه زردی کدوئیان در برخی از مناطق ایران
بررسی امکان محلولپاشی توام اوره و علفکشهای رایج در گندم
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*