بررسی تاثیر عناصر غذایی و سموم نماتد کش روی نماتد زخم ریشه چای Pratylenchus loosi در استان گیلان


بررسی تاثیر عناصر غذایی و سموم نماتد کش روی نماتد زخم ریشه چای Pratylenchus loosi در استان گیلان
نماتد مولد زخم ریشه چای انگل داخلی و مهاجر ریشه چای هست که با ورود به داخل ریشه و تغذیه از سلولهای کورتکس ریشه و حرکت از طریق سلولهای، باعث نکروز و از بین رفتن ریشه ها کاهش شاخه و برگ جدید و کوچک شدن بوته و نهایتاً کاهش برگ سبز چای می گردد.


کنترل تلفیقی زنبور مغزخوار بادام
پیدایش نماتد Pratylenchus loosi در سالهای اخیر در تعدادی از باغات چای شمال کشور باعث ایجاد خسارت شدید بوته های چای شده هست و در سال اول اجرای طرح، آزمایشهایی در دو باغ آلوده واقع در دو منطقه مختلف چایکاری بصورت فاکتوریل (3*4) در سه تکرار پیاده شد.


بررسی روشهای مختلف کنترل علف های هرز بر عملکرد کلزا در شرایط دیم
نمونه برداری از خاک و ریشه واحدهای آزمایشی قبل از مصرف نماتد کش ها بفواصل 4 ماه سپس مصرف انجام شد.


مطالعه پراکنش، اهمیت اقتصادی و خسارت قارچ Tilletia Controversa عامل بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم در استان زنجان
میزان جمعیت نماتد در خاک و ریشه در هر مرحله از نمونه برداری تعیین شد.


بررسی اثرات مقدار مصرف پالکوبوترازول بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما
مصرف کود پتاس در نیمه دوم فروردین ماه انجام گردید و نمونه برداری از اعماق30-0 و60-30 سانتیمتری خاک جهت تعیین N,P,K قبل از مصرف کود و سپس اون صورت گرفت.


بررسی تاثیر سموم مختلف آفت کش علیه کنه تارتن خرما در مناطق جنوب کشور
در هر نوبت برگ چینی نیز، میزان محصول برگ سبز هر یک از واحدهای آزمایشی توزین گردید.


قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم درمناطق سردسیری استان ایلام
بدیهی هست آزمایشات بمدت یکسال دیگر تکرار خواهد شد و پس از حصول کلیه نتایج محاسبات آماری لازم روی داده های خام انجام خواهد شد.


بررسی بیماریهای مهم برنج (شبت بلایت و بلاست) در شرایط کم آبیاری تنظیم شده در خشکه کاری برنج رقم طارم


شناسایی ناقل (ناقلین) طبیعی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در مزارع سیب زمینی
نمایه ها:


78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews

بررسی روشهای کنترل بیماری شانکر ریزوکتونیای ساقه و شوره سیاه غده سیب زمینی
بررسی اثر حشره کش موسپیلان روی پسیل پسته و اثرات جنبی آن روی زنبور مفید پسیلافاگوس
مطالعه بیولوژیکی گونه های فیتوفتورا عامل بیماری پوسیدگی طوقه پسته و بررسی امکان کنترل بیولوژیکی آنها
بررسی خصوصیات بیولوژیکی و سرولوژیکی جدایه های ویروسی موزائیک یونجه عامل موزائیک کالیکو و نکروز غده سیب زمینی در استان همدان و تهران
بررسی اثر قارچکشهای مختلف بصورت محلولپاشی شاخ و برگ در کنترل بیماری سیاهک ناقص گندم
برآورد میزان خسارت بیماری سپتوریوز در مراحل مختلف رشدی گندم
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*