بررسی اثرات فیزیولوژیکی یک شبه هورمون جوانی روی دو گونه آفات انباری

شناسایی ناقل (ناقلین) طبیعی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در مزارع سیب زمینی
بررسی روشهای کنترل بیماری شانکر ریزوکتونیای ساقه و شوره سیاه غده سیب زمینی
بررسی اثر حشره کش موسپیلان روی پسیل پسته و اثرات جنبی آن روی زنبور مفید پسیلافاگوس
مطالعه بیولوژیکی گونه های فیتوفتورا عامل بیماری پوسیدگی طوقه پسته و بررسی امکان کنترل بیولوژیکی آنها
بررسی خصوصیات بیولوژیکی و سرولوژیکی جدایه های ویروسی موزائیک یونجه عامل موزائیک کالیکو و نکروز غده سیب زمینی در استان همدان و تهران
بررسی اثر قارچکشهای مختلف بصورت محلولپاشی شاخ و برگ در کنترل بیماری سیاهک ناقص گندم
برآورد میزان خسارت بیماری سپتوریوز در مراحل مختلف رشدی گندم
بررسی بیولوژی قارچ ‏‎Septoriatritici‎‏ عامل بیماری سوختگی برگ گندم
بررسی مقایسه ای تراکم جمعیت های گونه های مختلف کرمهای طوقه خوار در زراعت چغندر قند
بررسی و مقایسه روشهای کنترل زراعی و شیمیایی علفهای هرز تاکستانهای استان
بررسی واکنش ارقامی از گندم نان، گندم دوروم و جو به نماتد گالزای گندم در هفت استان آلوده کشور
شناسایی و یقین دامنه میزبانی توسپوویروسهای لکه پژمردگی گوجه فرنگی ‏‎(TSWV)‎‏ و لکه نکروز گل حنا‏‎INSV)‎‏ ) در گیاهان زینتی محلات
شناسایی، تعیین برخی خصوصیات و پراکندگی عوامل ویروسی پیاز و سیر در ایران
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*