بررسی اثرات چند ماده شوینده بر روی جمعیت آفت پسیل معمولی پسته، خاک و گیاه


بررسی اثرات چند ماده شوینده بر روی جمعیت آفت پسیل معمولی پسته، خاک و گیاه
یکی از اهداف این طرح بررسی اثر مایع ظرفشویی بر روی عناصر غذایی برگ میوه و خصوصیات خاک بوده هست که به این منظور از اوایل سال 80 اقدام به اعمال تیمارها شامل محلولپاشی با مایع ظرفشویی غلظت 5/3 در هزار، سمپاشی با میتاک 5/1 در هزار و شاهد (محلولپاشی با آب) درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار گردید .


اثرات دانه اسپند بر روی عامل بیماری لوک آمریکایی
اواخر تیرماه از تیمارهای مختلف نمونه برداری برگ و در اواخر شهریور ماه اقدام به نمونه برداری از میوه شد .


بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتری آنتاگونیست علیه عامل بیماری سوختگی غلاف برنج
نمونه های گرفته شده در آزمایشگاه از نظرمیزان عناصر مختلف مورد تجزیه برنامه گرفتند .


تعیین نژادهای قارچ ‏‎Fusarium oxysporum‎‏ ( عامل بوته زردی نخود) در چند استان غرب کشور
که از نظر میزان عناصر غذایی برگ و قسمتهای مختلف میوه اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد .


آزمایش و مقایسه اثر چند قارچکش جدید علیه سیاهک پنهان معمولی گندم بطریقه ضدعفونی بذر
همانطور که در طرح پیش بینی شده خصوصیات خاک در پایان سال سوم سنجیده خواهد شد .


تعیین پراکندگی و اهمیت ‏‎all-take‎‏ در مناطق مختلف کشور


بررسی آفات کلیدی مزارع ذرت استان قزوین و روشهای مبارزه تلفیقی با آنها


86 out of 100 based on 76 user ratings 626 reviews

ارزیابی تاثیر حشره کش جدید نیامتوکسام علیه آفات اول فصل ذرت به روش ضدعفونی بذر
بررسی وضعیت آلودگی درختان مادری زیتون به عوامل خسارتزای قارچی باکتریایی ویروسی در استانهای مختلف کشور
مبارزه با علف هرز کاتوس در باغات سیب و انگور
مقایسه نسبی ارقام مختلف انجیر نسبت به کنه تارتن انجیر ‏‎Eotetranychus (hirsti P.&B.)‎‏ در منطقه ساوه
جمع آوری ، شناسایی و تعیین شدت آلودگی نماتدهای انگل گیاهی درختان خرما در جنوب ایران
بررسی و شناسایی نماتدهای زیر خانواده ‏‎Heteroderinae‎ ‏
بررسی کارآیی علفکش دو منظوره جدید پیروس ( سولفورسولفورن اوره) در مقایسه با چند علفکش در مزارع گندم
پراکنش و شناسایی بیماریهای قارچی خاکزاد خیار گلخانه ای
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*