مقایسه آلودگی رقم تراریخته ‏‎B.T.cotton‎‏ با ارقام تجارتی کشور نسبت به کرم قوزه پنبه


مقایسه آلودگی رقم تراریخته ‏‎B.T.cotton‎‏ با ارقام تجارتی کشور نسبت به کرم قوزه پنبه
برای اجرای این طرح سه تیمار رقم پنبه تجارتی (ساحل، ورامین، بختگان) به اضافه تیمار پنبه تهیه شده از کشور چین (‏‎B.T.cotton‎‏) هرکدام در 4 تکرار (هر تکرار 80 متر مربع) در ایستگاه قرنطینه ای خاوه ورامین کشت گردید به دلیل عدم وجود کرم قوزه پنبه در منطقه ورامین اقدام به حمل تعدادی شفیره و پروانه کرم قوزه از گرگان و رهاسازی اونها در زیر قفسهای توری دار به ابعاد 10 * 80 متر مربع و ارتفاع 2 متر و همچنین هستفاده در عملیات پرورش کرم قوزه با غنچه و قوزه ارقام مختلف پنبه (4 رقم) در آزمایشگاه گردید نتایج آمار برداری از آلودگی بوته های پنبه در زیر قفسها و همچنین پرورش کرم قوزه با غذای 4 نوع میزبان (4 تیمار) نشان می دهد که رقم پنبه تهیه شده از کشور چین پنبه معمولی بوده و رشد و نمو کرم قوزه در مزرعه در آزمایشگاه روی این ارقام مشابه ارقام پنبه ایرانی می باشد .


جمع آوری ، شناسایی و تعیین شدت آلودگی نماتدهای انگل گیاهی درختان خرما در جنوب ایران


بررسی و شناسایی نماتدهای زیر خانواده ‏‎Heteroderinae‎ ‏
نمایه ها:


60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews

بررسی کارآیی علفکش دو منظوره جدید پیروس ( سولفورسولفورن اوره) در مقایسه با چند علفکش در مزارع گندم
پراکنش و شناسایی بیماریهای قارچی خاکزاد خیار گلخانه ای
بررسی و شناسایی بذور علفهای هرز مزارع گندم و جو استانهای فارس- خراسان خوزستان
شناسایی قارچهای میکوربزایی همزیست مرکبات
گردآوری گیاهان آلوده به شته
بازنگری، به روز کردن و توسعه مجموعه قارچهای زنده ایران
بررسی و پراکنش بیماریهای ویروسی کلزا در ایران (ملی)
بررسی و ارزیابی مقاومت کلون های بومی و تعدادی از کلون های خارجی چای به نماتد مولد زخم ریشه چای ‏‎Praty lenchus loosi‎‏
بررسی تعداد و روند نسلهای کرم سیب و میزان آلودگی در باغات گردو و سیب استان چهار محال و بختیاری
بیولوژی و اکولوژی سرخرطومی ریشه یونجه ‏‎Sitona humeralis‎‏ و امکان تولید قارچ ‏‎Beauveria bassiana‎‏ به منظور کنترل بیولوژیکی آن در مزارع یونجه شهرکرد.
بررسی خواص ضد قارچی گیاه اسفند ‏‎(Peganum harmala L.)‎‏ روی تعدادی از قارچهای بیماریزای محصولات جالیزی
شناسایی تیپ (تیپ های) ویروسی عامل بیماری ریشه کنائی چغندرقند‏‎(Rhizomania)‎‏ در ایران
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*