نماتدهای انگل گیاهی درختان خرما در جنوب ایران


نماتدهای انگل گیاهی درختان خرما در جنوب ایران
نتایج بررسی 30 نمونه خاک از نخلکاریهای بلوچستان شامل سراوان، ایرانشهر و بمپور گونه های زیر جداسازی و شناسایی گردید .


بررسی و ارزیابی مقاومت کلون های بومی و تعدادی از کلون های خارجی چای به نماتد مولد زخم ریشه چای ‏‎Praty lenchus loosi‎‏
برخی از این نماتدها شکارگر و برخی پارازیت هستند .


بررسی تعداد و روند نسلهای کرم سیب و میزان آلودگی در باغات گردو و سیب استان چهار محال و بختیاری
‏‎Nothocriconema, Criconemoides mangifera, Meloidogyne sp.,Helicothylenchus dihystera Acrobles sp.,Cephalobus.,Aphelenchus avenae, Diphterophora commonis.,mutabile‎‏

بیولوژی و اکولوژی سرخرطومی ریشه یونجه ‏‎Sitona humeralis‎‏ و امکان تولید قارچ ‏‎Beauveria bassiana‎‏ به منظور کنترل بیولوژیکی آن در مزارع یونجه شهرکرد.


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews

بررسی خواص ضد قارچی گیاه اسفند ‏‎(Peganum harmala L.)‎‏ روی تعدادی از قارچهای بیماریزای محصولات جالیزی
شناسایی تیپ (تیپ های) ویروسی عامل بیماری ریشه کنائی چغندرقند‏‎(Rhizomania)‎‏ در ایران
تعیین پراکنش و شناسایی نژادهای (‏‎Niveum (FON.Fusarium oxysporum f.sp‎‏ در ایران با استفاده از گروههای سازگاری رویشی‏‎(VCGs)‎‏ و آزمایشات بیماریزایی
بررسی اثر چند قارچکش در کنترل بیماری سپتوریوز گندم با عامل ‏‎Septoriatrici ‎‏ بصورت محلولپاشی هوایی
شناسایی پراکنش و تعیین میزان کارآیی پارازیتوئیدهای آلرودهای مرکبات در جنوب کشور ( فارس و بوشهر)
ارزیابی تاثیر بعضی از سموم شیمیایی رایج ‏‎Igrnaturalis‎‏ و روغنها روی آلرودهای مرکبات و دشمنان طبیعی آنها در جنوب کشور
شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم و جو آبی اراضی کشاورزی ایران با استفاده از ‏‎(GLS)‎‏
معرفی بهترین تاریخ خزانه و انتقال نشاء پیاز
بررسی دقیق تر لاین برنج شماره 7325 از نظر شدت آلودگی به بیماریها در مقایسه با ارقام رایج به لحاظ کمی و کیفی
بررسی تکمیلی اثر ایماز 10% ‏‎Pursuit‎‏ در کنترل علفهای هرز یونجه
بررسی امکان وجود اکوتیپ ها و بیوتیپها در میان جمعیت های پیچک و اختلاف در حساسیت به علفکش توفودری و گلیفوسیت
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*