بررسی بیماریهای ویروسی کدوئیان دراستان سیستان و بلوچستان

بیولوژی و اکولوژی سرخرطومی ریشه یونجه ‏‎Sitona humeralis‎‏ و امکان تولید قارچ ‏‎Beauveria bassiana‎‏ به منظور کنترل بیولوژیکی آن در مزارع یونجه شهرکرد.
بررسی خواص ضد قارچی گیاه اسفند ‏‎(Peganum harmala L.)‎‏ روی تعدادی از قارچهای بیماریزای محصولات جالیزی
شناسایی تیپ (تیپ های) ویروسی عامل بیماری ریشه کنائی چغندرقند‏‎(Rhizomania)‎‏ در ایران
تعیین پراکنش و شناسایی نژادهای (‏‎Niveum (FON.Fusarium oxysporum f.sp‎‏ در ایران با استفاده از گروههای سازگاری رویشی‏‎(VCGs)‎‏ و آزمایشات بیماریزایی
بررسی اثر چند قارچکش در کنترل بیماری سپتوریوز گندم با عامل ‏‎Septoriatrici ‎‏ بصورت محلولپاشی هوایی
شناسایی پراکنش و تعیین میزان کارآیی پارازیتوئیدهای آلرودهای مرکبات در جنوب کشور ( فارس و بوشهر)
Programming in Lua on OS X?
Mach-O binary editor for OSX? [closed]
Command to Sleep Display OSX
Number of CPU sockets, or location of SMBIOS on OS X
Safari plugin development
cvs for Mac OSX
reconstructing symbols stripped from Mach-O binary
OSX Audio: use Garage Band Plug-ins in my own app
Bash timestamp comparisions
Elevating rights to use mach_inject

بررسی بیماریهای ویروسی کدوئیان دراستان سیستان و بلوچستان
از مزارع کدوئیان (خیار-خربزه) هستان سیستان و بلوچستان (زابل) نمونه برداری گردید .


ارزیابی تاثیر بعضی از سموم شیمیایی رایج ‏‎Igrnaturalis‎‏ و روغنها روی آلرودهای مرکبات و دشمنان طبیعی آنها در جنوب کشور
با توجه به نشانه های آلودگی به شرایط بیماریزای ویروسی در گیاهان نمونه های جمع آوری شده و برپايه نتایج بدست آمده از انجام آزمون سرولوژیکی.


شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم و جو آبی اراضی کشاورزی ایران با استفاده از ‏‎(GLS)‎‏
(‏‎ELISA‎‏) با اونتی سرم های موجود در بخش تحقیقات ویروس شناسی، آلودگی نمونه های مذکور به تعدادی از ویروس های آلوده نماينده کدوئیان به اثبات رسید .


معرفی بهترین تاریخ خزانه و انتقال نشاء پیاز
تعیین خصوصیات بیولوژیکی جدایه های ویروسی و تعیین مشخصات جدایه ها درحال انجام می باشد .


بررسی دقیق تر لاین برنج شماره 7325 از نظر شدت آلودگی به بیماریها در مقایسه با ارقام رایج به لحاظ کمی و کیفی


بررسی تکمیلی اثر ایماز 10% ‏‎Pursuit‎‏ در کنترل علفهای هرز یونجه


72 out of 100 based on 57 user ratings 482 reviews

بررسی امکان وجود اکوتیپ ها و بیوتیپها در میان جمعیت های پیچک و اختلاف در حساسیت به علفکش توفودری و گلیفوسیت
تعیین فاکتورهای بیماریزایی در ایزوله های سفیدک حقیقی جو ‏‎Erysiphe graminis f. sp.hardei‎‏ در استانهای مختلف کشور
شناسایی کنه های گیاهان گرمسیری استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان
بررسی بیولوژی و ایپدمیولوژی بیماری آنتراکنوز گردو در ایران
بررسی کارآیی علفکش تری فلوسولفورون متیل ( سفری ) در کنترل پهن برگهای مزارع چغندر قند
شناسایی ، بیماریزایی و تعیین پراکنش فوزاریوم سیب زمینی در استان خراسان
بررسی ایتولوژی عارضه ریزش میوه آلو در مغان
بررسی اپیدمیولوژی بیماری سفیدک سطحی گندم درمازندران و مغان
بررسی قارچهای خاکزاد عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم و تعیین میزان خسارت اقتصادی آنها در استانهای آذربایجان غربی ، ایلام، لرستان، زنجان و مر
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*