پراکندگی جغرافیایی، دامنه میزبانی و ناقلین ‏‎CABYV‎‏ و نقش آن در عارضه زردی کدوئیان (خربزه- کدو) در برخی از مناطق ایران


پراکندگی جغرافیایی، دامنه میزبانی و ناقلین ‏‎CABYV‎‏ و نقش آن در عارضه زردی کدوئیان (خربزه- کدو) در برخی از مناطق ایران




آلودگی نمونه های جمع آوری شده به همراه نشانه های زردی به ویروس CABYV از طریق انجام آزمون سرولوژیکی (ELISA) به اثبات رسید.


بررسی تاثیر حشره کش ایند وکساکارب (آوانت 15%) بر کرم غنچه توتون (‏‎Helicoverpa sp.‎‏)
نشانه های زردی از نمونه های مذکور به گیاهان سالم توسط شته سبز هلو Myzus persicae انتقال داده شد.


بررسی کنترل بیولوژیکی انگل گل جالیز توسط قارچ
آلودگی نمونه های اخیر، ویروس CABYV نیز به اثبات رسید.


بررسی پراکنش و میزان خسارت بیماری پوسیدگی یقه (‏‎Collar Rot‎‏) توتون در مناطق توتونکاری مازندران وگلستان


مقایسه اثر چند قارچکش بر روی قارچ ‏‎Peronospora tabacina‎‏ عامل بیماری سفیدک داخلی توتون
نمایه ها:


54 out of 100 based on 39 user ratings 164 reviews

آسورتیمان پیژ کرستا در خصوص عکس العمل واریته های مختلف توتون نسبت به بیماری سفیدک داخلی توتون و بررسی بروز و سیر تحول بیماری در استانهای ماز
بررسی پراکندگی و تغییرات فصلی جمعیت گونه های ‏‎Phytophthora‎‏ عوامل پوسیدگی قهوه ای میوه (‏‎Brown rot‎‏) و گموز مرکبات در غرب مازندران
مقایسه کارآیی علفکش سورپاس در ذرت با شرایط زارع
بررسی مقاومت لاین های پیشرفته گندم دیم در برابر بیماری سپتوریوز برگی در نقاط مختلف ایران
تعیین تنوع احتمالی بیماریزایی ایزوله های مختلف عامل بیماری پژمردگی آوندی عدس مناطق مختلف ایران
ارزیابی مقاومت ارقام امیدبخش جو دیم برای معرفی در برابر بیماری لکه نواری
ارزیابی مقاومت لاین ها و ارقام پیشرفته جو دیم در برابر سفیدک پودری
ارزیابی مقاومت لاینهای امیدبخش برای معرفی جو دیم در برابر بیماری اسکالد
بررسی و انتخاب ژنوتیپ های متحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی در خزانه های بین المللی عدس (2004) در شرایط دیم
بررسی و انتخاب ژنوتیپ های متحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی در خزانه های بین المللی نخود (2004) در شرایط دیم
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*