بررسی و شناسایی علل مرگ گیاهچه حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی در بسترهای مختلف خزانه


بررسی و شناسایی علل مرگ گیاهچه حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی در بسترهای مختلف خزانه
به منظور شناسائی علل مرگ گیاهچه حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی در بسترهای مختلف خزانه آزمایش اجرا شد و پروژنی های مختلف TPS که از مرکز بین المللی CIP دریافت شده بودند در دو بستر مختلف شامل خاک + ماسه و خاک + کود + ماسه در خزانه کشت شدند.


اثرات جیبرلیک اسید بر ترک خوردگی پوست میوه پسته و آلودگی آنها به قارچ اسپرژیلوس
گیاهچه های حاصل از ترکیب بستر * پروژنی TPS بعنوان تیمارهای مجزا پس از رشد و رسیدن به مرحله پنج برگی به مزرعه منتقل شدند.


ارزیابی مقاومت لاین های امیدبخش جو آبی نسبت به بیماری لکه قهوه ای نواری
این آزمایش در قالب طرح بلوکهای تصادفی (RCBD) به اجرا در آمد در طول دوره رویش در مزرعه و به فواصل هر 20 روز یکبار از تعداد بوته های آلوده در هر تیمار یادداشت برداری بعمل آمد ضمناً نمونه هایی از بوته های آلوده به آزمایشگاه منتقل شده و در محیط های کشت مصنوعی کشت گردیدند نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از نظر شیوع بیماری بوته میری و عملکرد اختلاف وجود داشته بطوریکه تیمار مربوط به ترکیب پروژنی 994001 در بستر ماسه و خاک کمترین و پروژنی 994002 در بستر ماسه و خاک بیشترین میزان گیاهچه میری را داشت همچنین ترکیب پروژنی 994001 در بستر ماسه و خاک بالاترین عملکرد را در بین تیمارهای آزمایشی نشان داد در بررسی های آزمایشگاهی دو عامل قارچی .


ارزیابی مقاومت لاین های مقدماتی و پیشرفته جو دیم نسبت به بیماری اسکالد
Rhizoctonia spو Fusarium sp.


ارزیابی مقاومت لاین های پیشرفته جو دیم در دست معرفی نسبت به بیماری لکه قهوه ای نواری
بعنوان شرایط بوته میری گیاهچه های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی تشخیص داده شدند.


ارزیابی مقاومت لاین های مقدماتی و پیشرفته جو دیم نسبت به بیماری سفیدک پودری


بررسی فاکتورهای بیماریزایی سفیدک سطحی جو در مناطق مختلف کشور با کاشت Tropnursery


54 out of 100 based on 19 user ratings 494 reviews

ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های امیدبخش جو نسبت به سفیدک سطحی در مناطق مختلف کشور
بررسی مقاومت ارقام و لاین های پیشرفته جو نسبت به بیماری قارچ کچلی
ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های گندم خزانه های بین المللی، آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و ژنوتیپ های امیدبخش به بیماری فوزاریومی س
ارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش یکنواخت کشور نسبت به بیماری زنگ قهوه ای
ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های گندم خزانه های بین المللی، آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته به بیماری فوزاریومی سنبله گندم
ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های امیدبخش گندم (ERWYT) نسبت به بیماری فوزاریومی سنبله گندم
ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های گندم آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته در سال زراعی 81-1380 به بیماری فوزاریومی سنبله گندم
ارزیابی لاینها و ارقام یکنواخت مقایسه عملکرد گندم پیشرفته هم اقلیم (ARWYT ) از نظر مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*