بررسی تاثیر دو قارچ کش جدید استروبی (WG-5 0%) و فلینت (WG-5 0%) و مقایسه آن با سموم متداول آن با سموم متداول علیه بیماری لکه سیاه سیب

ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های گندم خزانه های بین المللی، آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و ژنوتیپ های امیدبخش به بیماری فوزاریومی س
ارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش یکنواخت کشور نسبت به بیماری زنگ قهوه ای
ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های گندم خزانه های بین المللی، آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته به بیماری فوزاریومی سنبله گندم
ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های امیدبخش گندم (ERWYT) نسبت به بیماری فوزاریومی سنبله گندم
ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های گندم آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته در سال زراعی 81-1380 به بیماری فوزاریومی سنبله گندم
ارزیابی لاینها و ارقام یکنواخت مقایسه عملکرد گندم پیشرفته هم اقلیم (ARWYT ) از نظر مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم
Programming in Lua on OS X?
Mach-O binary editor for OSX? [closed]
Command to Sleep Display OSX
Number of CPU sockets, or location of SMBIOS on OS X
Safari plugin development
cvs for Mac OSX
reconstructing symbols stripped from Mach-O binary
OSX Audio: use Garage Band Plug-ins in my own app
Bash timestamp comparisions
Elevating rights to use mach_inject

بررسی تاثیر دو قارچ کش جدید استروبی (WG-5 0%) و فلینت (WG-5 0%) و مقایسه آن با سموم متداول آن با سموم متداول علیه بیماری لکه سیاه سیب
هستفاده از قارچ کش های جدید، کم خطر و سازگار با محیط زیست به لحاظ میزان مصرف پایین اونها در سال های اخیر در کنترل بیماریهای گیاهی مورد توجه برنامه گرفته هست.


ارزیابی مقاومت لاین های آزمایشات یکنواخت مقایسه عملکرد گندمهای مقدماتی هم اقلیم (PRWYT ) نسبت به فوزاریوم سنبله، سپتوریوزبرگی و زنگ قهوه ای
در این راستا طی سالهای 80- 1379 تأثیر دو قارچ کش جدید فلینت (WG-5 0%) با دو دوز 15 و20 گرم و هستروبی (WG-5 0%) با سه دوز 5/13 و 16 و20 گرم در یکصد لیتر آب در مقایسه با قارچ کش متداول در منطقه (کاپتان ودودین) بر علیه بیماری لکه سیاه سیب مورد آزمایش برنامه گرفت.


ارزیابی آزمایشات یکنواخت مقایسه عملکرد گندم پیشرفته هم اقلیم (ARWYT ) از نظر مقاومت به بیماری فوزاریومی سنبله گندم
آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار در یک باغ سیب (با درختان هم سن) یک هکتاری در شهرستان سلماس روستای سوره از توابع کهنه شهر سلماس اجرا گردید.


بررسی ژنوتیپ های گندم در اقلیم شمال از نظر مقاومت به فوزاریوم سنبله
با توجه به اینکه شهرستان سلماس از مناطق مهم سیب کاریهای هستان آذربایجان غربی بوده و سابقه بسیار قدیمی آلودگی به بیماری مذکور دارد ولی به لحاظ عدم ایجاد شرایط محیطی مناسب برای عامل بیماری نه تنها در تیمارهای آزمایشی (علی الخصوص تیمار شاهد) بلکه در کل مناطق سیب کاریهای این شهرستان علائم بیماری مشاهده نگردیده و امکان نتیجه گیری از آزمایش میسر نگردید.


بررسی مقاومت نوع II بیماری فوزاریومی سنبله گندم در ارقام و لاینهای انتخابی در شرایط گلخانه ای


بررسی روایی و پایانی مقیاس وسواس فکری و عملی پادوآ در شیراز
نمایه ها:


60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews

بررسی دخالت عوامل بیماریزای قارچی در بروز و یا تشدید پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما
بررسی کنترل شیمیایی کرم میوه خوار خرما همزمان با تلقیح خوشه ها
بررسی دخالت عوامل ویروسی و ویروئیدی در ایجاد عارضه خشکیدگی خوشه خرما
جمع آوری، شناسایی و تعیین کارآیی دشمنان طبیعی میوه خوار خرما Batrachedra amydraula
بررسی کارآیی روش های مختلف استفاده از متیل اوژینول در کنترل مگس میوه هلو Bactrocera zonata
بررسی روشهای مختلف کنترل خسارت و جلوگیری از اشاعه بیماری ویروسی TYLCV در گوجه فرنگی
شناسایی و بررسی عوامل قارچی بیماریزای گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی
شناسایی بیماریهای مهم کنجد و ارزیابی شدت آلودگی و پراکندگی آنها
بررسی تاثیر محل جمع آوری بذر و تیمارهای پیش رویشی در تولید نهال سه گونه دارویی مورخوش- مور تلخ و گلدر
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*