شناسایی گونه های قارچ سیتوسپرا و نقش آن در زوال درختان گردو در استان کهگیلویه و بویراحمد


شناسایی گونه های قارچ سیتوسپرا و نقش آن در زوال درختان گردو در استان کهگیلویه و بویراحمد
مناطق مختلف گردوکاری در هستان مورد بازدید برنامه گرفت.


تعیین پراکنش و اهمیت سیاهک های جو در ایران
طی این بازدید نمونه های گیاهی آلوده و همچنین فتیله های قارچ سیتوسپورا از مناطق مختلف جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید.


شناسایی و بررسی تکمیلی بیماری‌های ویروسی کلزا و تعیین پراکنش آنها در مناطق مهم کاشت در ایران
نمونه های قارچی روی محیط کشت PDA کشت داده شدند و در حال حاضر در حال شناسایی می باشند.


بررسی اثر تنش کم‌آبی در توسعه شانکر سیتوسپورائی بادام


بررسی چرخه زیستی تریپس پیاز


78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews

مبارزه تلفیقی فیزیکوشیمیایی با علف‌های هرز کلزا با تاکید روی کنترل خردل وحشی
بررسی طیف علفکش پهن‌برگ کشت‌های رایج گندم
بررسی کارآیی دو گونه پارازیتوئید شپشک توت در جهت مبارزه بیولوژیکی با آفات
شناسائی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم و جو آبی در مناطق مختلف کشور با استفاده از ‏‎GIS‎‏
بررسی اثر چند قارچ‌کش رایج بر کنترل بیماری سیاهک سخت جو
شناسایی ویروس‌های لوبیا در استان آذربایجان شرقی
شناسایی و پراکندگی ویروس‌های لوبیا در استان چهارمحال و بختیاری
شناسایی و تعیین گسترش نژادهای بیولوژیکی و گیاهان میزبان ویروس موزائیک سویا ‏‎(Soybean Mosaic)‎‏‏‎Virus (SMV)‎‏ در شمال ایران (گلستان و مازندران)
شناسائی و بررسی تکمیل بیماری‌های ویروسی کلزا و تعیین پراکنش آنها در مناطق مهم کاشت در ایران
پی جوئی مقاومت به برخی علف‌کش‌های خانواده پیری دارینون‌ها، فتیل کاربامات‌ها و نیوکاربامات‌ها در علف‌های هرز مزارع چغندرقند
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*