بررسی بیماری گل سبز کنجد و اثرات تاریخ کاشت و سم پاشی در کنترل آن در استان خوزستان


بررسی بیماری گل سبز کنجد و اثرات تاریخ کاشت و سم پاشی در کنترل آن در استان خوزستان
بیماری فیلودی در همه مزارع کنجد بازدید شده در مناطق کنجدکاری هستان (شهرستانهای دشت آزادگان، بهبهان، شوش، شادگان و رامهرمز 9 با % آلودگی از 5% تا 100 % متغیر بود.


بررسی پراکندگی زوال درختان گردو در استان مازندران و خصوصیات استرین‌های باکتری مولد آن
آزمایش انتقال بیماری روی مراحل مختلف رشدی کنجد و با هستفاده از رنجرکهای مختلف جمع آوری شده از سطح مزارع کنجد در شرایط کنترل شده طبیعی با محفظه مناسب انجام شد و ناقل بیماری در منطقه، Circulifer haematoceps از خانواده Cicadellidae شناخته شد.


بررسی بیماری سفیدک داخلی اسفناج در منطقه ورامین
نتایج آزمایش مزرعه ای که بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد نشان داد که از نظر عملکرد اختلاف معنی داری بین سمپاشی و عدم سمپاشی وجود نداشت ولی از نظر میزان آلودگی در سطح 5 % اختلاف معنی داری وجود داشت.


بررسی بیماری بوته میری گلرنگ در استان فارس
اختلاف معنی داری بین تاریخ کشتهای مختلف از نظر عملکرد در سطح یک % و میزان آلودگی در سطح یک % مشاهده گردید.


بررسی بیولوژی و فون دالانهای چوبخوار درختان میوه
بالاترین میزان محصول و پائین ترین % آلودگی در تیمار تاریخ کشت 6 مرداد ماه سمپاشی شده بدست آمد.


آفات انباری


مگس‌های زیر تیره آنتومی اینائه و مونوگرافی چندگونه مضر در ایران


54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews