ارزیابی و مقایسه نسبی ارقام تجاری منتخب بادام نسبت به بیماری لکه آجری در استان چهارمحال بختیاری


ارزیابی و مقایسه نسبی ارقام تجاری منتخب بادام نسبت به بیماری لکه آجری در استان چهارمحال بختیاری
تهیه اینکلوم بیماری (برگهای آلوده به بیماری لکه آجری بادام) از باغات هستان جهت آلوده سازی درختان مورد آزمایش

آفات مهم پنبه در ایران


60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews

مبارزه بیولوژی با آفات و پارازیتهای سن و شپشک در ایران
آفات مرکبات
آفاتیکه به درختان مثمره حمله می‌کنند
سن گندم و مبارزه با آن
بررسی بیماری ویروس زردی چغندرقند در ایران
مشخصات کلی و طرز مبارزه با کرم هلو
بیماریهای مهم پنبه
بررسی سفیدک‌های سطحی گیاهان زراعی منطقه کرج - رده‌بندی - مرفولوژی - بیولوژی و پاتولوژی
بررسی مرفولوژی - بیولوژی و طرز مبارزه با عسلک پنبه
موش مغان و مبارزه با آن
بیمه کشاورزی در ایران - طرح پیشنهادی
بررسی مرفولوژی و بیولوژی پروانه مینوز خیار در کرج و روشهای مبارزه با آن
برگ‌خوار چغندر کارادرینا
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*