بررسی تکمیلی اثر جلب کننده های شیمیایی روی سوسک شاخدار خرما


بررسی تکمیلی اثر جلب کننده های شیمیایی روی سوسک شاخدار خرما
جهت اجرای طرح مذکور، پس از اتمام عملیات نقشه برداری در منطقه سرجو آزمایشی در پایه فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرا در آمد.


بررسی بیماری سفیدک داخلی لوبیای روغنی سوژا و روشهای مبارزه با آن
در این آزمایش تله ها از نوع سطلی مرطوب یا فاصله 50 متر در 4 بلوک با فاصله 200 متر در نظر گرفته شد.


مرفولوژی و بیولوژی زنبور پارازیت
تیمارهای آزمایشی شامل 9 تیمار در 4 تکرار عبارتند از: T1 = مغز درخت خرما (تله در سطح زمین) T2 = مغز درخت خرما (تله در ارتفاع 2 متری تنه) T3 = مغز درخت خرما (تله در ارتفاع 5 متری تنه) T4 = مغز درخت خرما (تله در ارتفاع سطح زمین) T5 = مغز درخت خرما (تله در ارتفاع 2 متری تنه) T6 = مغز درخت خرما (تله در ارتفاع 5 متری) T7 = مغز درخت خرما (در سطح زمین) T8 = مغز درخت خرما (تله در ارتفاع 2 متری تنه) T9 = مغز درخت خرما (تله در ارتفاع 5 متری تنه) لازم بذکر هست که عملیات بازدید تله ها هر 3 روز یکبار انجام و شکار تله ها در جداول مخصوص ثبت گردید.


مقاومت نباتات در برابر حمله نماتدها مقاومت باقلا در برابر حمله نماتدها - انتخاب واریته مقاوم باقلا انتخاب بهترین سم روی نماتد باقلا
همچنین تعداد 100 عدد حشره زنده سوسک شاخدار خرما به موسسه INRA فرانسه جهت هستخراج فرومول ارسال گردید.


بررسی سپردار بنفش زیتون


میکوپلاسموز گوجه‌فرنگی


66 out of 100 based on 21 user ratings 1046 reviews