تعیین گونه های غالب بالتوریهای مزارع گندم و بررسی تغییرات جمعیت آنها در مناطق مختلف کشور