بررسی واکنش ارقامی از گندم نان، گندم دوروم و جو به نماتد گالزای گندم در هفت استان آلوده کشور


بررسی واکنش ارقامی از گندم نان، گندم دوروم و جو به نماتد گالزای گندم در هفت استان آلوده کشور
در این بررسی بمنظور ارزیابی ارقام گندم نان رقمهای داراب 2 و آتیلا 5 و گندم دوروم ارقام شوا و سیمره و همچنین ارقام جو ( رقم گرگان و ماکوئی) نسبت به نماتد گالزای گندم انتخاب گردیدند و تیمارهای مورد نظر بررسی اونها اعمال و در داخل گلدان کشت گردیدند و همچنین در مراحل مختلف فنولوژیکی نسبت به بررسی بیولوژی نماتد برروی اونها اقدام گردید و در نتیجه دو رقم جو( ماکوئی و گرگان) مقاوم و ارقام نان( داراب 2 و آتیلا5 ) و ارقام دوروم (سیمره و شوا) حساس بودند.


بررسی تاثیر پرتوهای گامای کبالت رادیواکتیو در مبارزه علیه شپشه دندانه‌دار


بررسی سپردار واوی نارون و مقایسه آن با سپردار واوی سیب


84 out of 100 based on 44 user ratings 594 reviews