تعیین درصد آلودگی مزارع جو به بیماری لکه نواری


تعیین درصد آلودگی مزارع جو به بیماری لکه نواری
به منظور تعیین % آلودگی مزارع جو به بیماری لکه نواری کل مناطق کشت شده جو در سال 1383 شناسایی و بسته به سطح زیر کشت در هر منطقه 2-3 مزرعه به فاصله حداقل 10 کیلومتر انتخاب و از مرحله شروع ساقه دهی اقدام به آمار برداری از مزارع گردید بدین صورت که در مزرعه بصورت زیکزاک حرکت کرده و در ه رحداقل 10 نقطه 10 بوته را شمرده و بوته های آلوده از این تعداد بعنوان % آلودگی در ان مزرعه در نظر گرفته شد .


بررسی و مطالعه علفهای هرز مزارع ایران


بررسی میکوفلور سه رقم بذر برنج در ایران


54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews