بررسی وضعیت آلودگی درختان مادری زیتون به عوامل خسارتزای قارچی باکتریایی ویروسی در استانهای مختلف کشور


بررسی وضعیت آلودگی درختان مادری زیتون به عوامل خسارتزای قارچی باکتریایی ویروسی در استانهای مختلف کشور
پس از انجام بازدیدهای مکرر و منظم در قالب این طرح از باغات مادری زیتون واقع در منطقه طارم سفلی قزوین هیچ نوع علائم مشکوکی از بیماریهای ویروسی و باکتریایی مشاهده نشد.


آفات مهم درختان جنگلی و غیره مثمره
در خصوص بیماریهای قارچی نیز پس از انجام کشت های آزمایشگاهی از کلیه باغات مادری هیج مورد از قارچ ‏‎Verticillium duhliu‎‏ جدا سازی نگردید و تنها در بعضی باغات بصورت موردی آلودگی به قارچ عامل دوده و چشم طاووسی برگ زیتون با % آلودگی بسیار کم مشاهده گردید.


ویروس موزائیک چغندر


حشرات مهم انگل حیوانات اهلی و طرز مبارزه با آنها


78 out of 100 based on 23 user ratings 548 reviews