بررسی تعداد و روند نسلهای کرم سیب و میزان آلودگی در باغات گردو و سیب استان چهار محال و بختیاری


بررسی تعداد و روند نسلهای کرم سیب و میزان آلودگی در باغات گردو و سیب استان چهار محال و بختیاری
باغهای گردو و سیب در مناطق سامان، شهرکرد و اورگان بطور هفتگی مورد بازدید برنامه گرفت و با هستفاده از تله های فرمونی جنسی تغییرات جمعیت آفت کرم سیب روی این محصولات مشخص گردید ضمنا میزان آلودگی باغهای سیب و گردو و نیز از مناطق اجرای طرح بررسی شد که نتایج کاملتر متعاقبا فراخوان می گردد.


بررسی آفات مهم سیب و دفع آن


بررسی پدیده آنتاگونیسم بین قارچهای عامل بیماری بلاست برنج


54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews