بررسی اپیدمیولوژی بیماری سفیدک سطحی گندم درمازندران و مغان


بررسی اپیدمیولوژی بیماری سفیدک سطحی گندم درمازندران و مغان




سفیدک سطحی گندم ‏‎Erysiphe graminis F.sp.Tritici‎‏ یکی از بیماریهای مهم گندم بوده و سالیانه خسارت چشمگیری را در بعضی از کشورها بوجود می آورد .


تریپس و شته‌های مضر پنبه
بررسی فاکتورهایی از قبیل عملیات زراعی ، تغییرات شرایط جوی ، حساسیت گیاه میزبان، شناسایی نژادهای فیزیولوژیک و تعیین منابع اولیه آلودگی در پیش بینی وضعیت آلودگی سال بعد ضروری می باشد .


بررسی انواع سیاهکهای گرامینه‌های اهلی و وحشی اطراف کرج
در این بررسی ارقام فات هیرمند، تجن، اترک، میلان سومی 3- در 4 تکرار منطقه قراخیل ( قائمشهر ) فیروز کنده ( ساری ) ، دشت ناز ( ساری ) و بیعکلار ( نکا) در اواخر پاییز کشت گردید.


آفات چغندرقند و طرز مبارزه با آن
- یادداشت برداری از وضعیت آلودگی با مشاهده اولین آلودگی در 21/12/77 شروع و تا مرحله خشک شدن برگها 23/2/78 هر 7 روز یکبار ادامه یافت .


سرخرطومی ریشه یونجه
به منظور بررسی ارتباط بیماری با شرایط جوی ، آمار هواشناسی از ایستگاه قراخیل تهیه و نمودار تغییرات دما و بارندگی رسم گردید.


بررسی مرفولوژی و بیولوژی اختلاف آن
جهت بررسی تابستان گذرانی قارچ عامل بیماری، مناطق مختلف هستان از وقت پس از برداشت گندم مورد بازدید برنامه گرفت .


تحقیق درباره بیماری سفیدک گل سرخ و مبارزه با آن
نتایج بررسی نشان داد که بیماری روی تمام ارقام گسترش داشته و شرایط آب و هوایی نیز برای توسعه بیماری مناسب بوده هست .


بررسی بیماری سفیدک داخلی چغندرقند در ایران و مقایسه اثر قارچ‌کش‌ها بر روی آن
علائم بیماری روی گندمهای خودرو و علفهای هرز چچم و آژیلویس مشاهده گردید.


اصول مبارزه با علفهای هرز



94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews