بررسی اپیدمیولوژی و کنترل آتشک گلابی در مناطق آلوده


بررسی اپیدمیولوژی و کنترل آتشک گلابی در مناطق آلوده
از اوالیل اردیبهشت سال 1378 تا اواخر شهریور ماه به منظور تعیین پراکنش آتشک گلابی در هستان آذربایجان غربی از مناطق مختلف خوی؛ قره ضیاء‌؛ سلماس؛ ارومیه؛ نقده و مهاباد و میاندوآب بازدید بعمل آمد و از درختان سیب؛‌گلابی و به که علائم پژمردگی شکوفه سوختگی برگها ؛ میوه و سرشاخه را داشتند نمونه برداری به عمل آمد و سپس بررسیهای آزمایشگاهی لازم در ایستگاه خوی؛ ایواوغلی ؛ پیرکند ؛‌ نیزنده ؛ ملحضدان؛ قره ضیاءالدین ؛ سلماس‌؛‌ارومیه آلوده تشخیص داده شدند.


بررسی مرفولوژی و بیولوژی اختلاف آن
از درختان سیب تنها رقم شهرستان تهران توش در منطقه وار آلوده بودند و انواع ارقام به در منطقه ای که آلودگی روی گلابی وجود داشت ؛ آلوده تشخیص داده شدند.


تحقیق درباره بیماری سفیدک گل سرخ و مبارزه با آن


بررسی بیماری سفیدک داخلی چغندرقند در ایران و مقایسه اثر قارچ‌کش‌ها بر روی آن


72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews