اثر شبه هورمون جوانی (آدمیرال) بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه


اثر شبه هورمون جوانی (آدمیرال) بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه
هدف مهم این طرح کاهش مصرف سم و هستفاده از ترکیبات ایمن سنتز می‌‌باشد.


شته و طرز مبارزه با آن
شامل 4 تیمار شاهد، فنیتروتیون، قرص دسیس و هورمون آدمیرال.


مطالعه مرفولوژی و بیولوژی - مبارزه عسلک پنبه
مصرف شبه هورمون جوانی حد مناسبی از خسارت سن زدگی را در روی دانه‌های گندم نشان داده و جمعیت سن گندم و % سن زدگی در مقایسه با شاهد اختلاف معنی‌دار داشته و یا بسیار کمتر بوده همچنین با تیمارهای فنیتروتیون و قرص دسیس نیز اختلاف معنی‌دار داشته و بیشتر بوده هست.


کفشدوزک برگ‌خوار چغندر


بررسی بوته میری لوبیا در اطراف کرج


60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews