ارزیابی لاینها و ارقام یکنواخت مقایسه عملکرد گندم پیشرفته هم اقلیم (ARWYT ) از نظر مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم


ارزیابی لاینها و ارقام یکنواخت مقایسه عملکرد گندم پیشرفته هم اقلیم (ARWYT ) از نظر مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم
در این تحقیق تعداد 220 ژنوتیپ گندم مربوط به آزمایشات ARWYT از نظر مقاومت به بیماری فوزاریومی سنبله گندم ارزیابی شدند.


بیماری غربالی زردآلو
نتایج حاصل نشان داد که از 220 ژنوتیپ 7/27% از ژنوتیپ ها % وقوع بیماری بالای 20 داشتند.


آفات انباری برنج و حبوبات
بنابراین 3/82 % از ژنوتیپ ها تحمل نسبتاً خوبی به بیماری فوزاریومی سنبله نشان دادند.


گموز یا پوسیدگی طوقه مرکبات


امراض سیب‌زمینی
نمایه ها:


72 out of 100 based on 47 user ratings 272 reviews