بررسی دخالت عوامل بیماریزای قارچی در بروز و یا تشدید پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما


بررسی دخالت عوامل بیماریزای قارچی در بروز و یا تشدید پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما
قارچهای Thielaviopsis paradoxa و Aspergillus spp هم در آزمایشگاه و هم در شرایط گرم و سخت باغ علایم پژمردگی و خشکیدگی خوشه را بصورت شبیه به اونچه در طبیعت اتفاق می‌افتد ایجاد می‌نمايند.


علل مرگ بوته‌های نخود
البته گونه های آسپرژیلوس در باغ توان بیماریزایی بسیار کمی نسبت به تیلاویوپسین دارند.


مطالعه ویروس موزائیک معمولی لوبیا و بررسی خواص ایزوله‌های مختلف این ویروس در ایران
عامل اولیه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما که گاهی تا 80% باعث کاهش محصول خرما می‌گردد، افت شدید رطوبت و شرایط خشک و داغ با دمای موسمی در نخلستانهای هرمزگان و جنوب کرمان می‌باشند.


تحقیق درباره بیماری پوسیدگی ریشه نخود


جوندگان مضر درختان و طرق مبارزه با آنها


98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews