ارزیابی قدرت رقابتی ارقام مختلف گندم در مقابل علف‌های هرز پهن برگ غالب


ارزیابی قدرت رقابتی ارقام مختلف گندم در مقابل علف‌های هرز پهن برگ غالب
نتایج سال اول نشان داد که در منطقه ورامین، میزان رقابت ارقام مختلف در مقابل گونه های مختلف علف هرز متفاوت می باشد.


بررسی پلن‌خوار و شپشکهای مرکبات و نحوه مبارزه با سموم جدید


بررسی خصوصیات مرفولوژیک و بیولوژیک سیتوفاگوس هولولپتویدس


66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews