باقیمانده سموم کلره

بررسی مقدماتی کشت گلدانی چغندر قند در زمین‌های آلوده به نماتد
طرح بررسی بیواکولوژی ملخ Polysarcus elbursianus ( Vv. ) ( orthoptera - Tettiyoniidae )
آفات و امراض غلات در ایران و طرق مبارزه با آنها
بررسی سوختگی برگ و میوه گردو
مطالعه سیاهک ذرت
سبب شناسی موزائیک گیاه گل کلم در اصفهان
آزمایش آسورتیمال‌پیژکرستا در مورد سفیدک حقیقی توتون
کنترل شیمیائی انگل گل جالیز در مزرعه
طرح مبارزه شیمیائی با آفت آبدزدک با استفاده از طعمه سموم
مقایسه قارچ‌کش‌های مختلف در کنترل بیماری ساق سیاه توتون
طرح پیشگیری بیماری‌های ریشه‌ای در خزانه نشاء توتون
طرح بررسی مقدماتی و شناخت بیماریهای ریشه‌ای توتون
بروز ، پیشرفت و سیر تحول بیماری اوئیدیوم در منطقه شمال غرب کشور
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*