نقش شته‌های سبز هلو و سیاه باقلا در انتقال بیماریهای ویروسی موزائیک و زردی چغندر

آزمایش ( مقایسه‌ای ) کنترل ( شیمیائی ) علفهای هرز در خزانه نشا
طرح شناسائی بیماری‌های قارچی توتون در خزانه و مزرعه در مناطق زیر کشت توتون مناطق ارومیه - خوی - مهاباد - آذربایجان شرقی - سقز ، سنندج ، باختران
تاثیر غرقاب و یخ آب زمستانی در جهت کنترل گل جالیز در مزرعه توتون
طرح مبارزه با انگل گل جالیز با استفاده از علفکش ترفلان Boomtapes
طرح مبارزه بیولوژیکی با انگل گل جالیز
آزمایش کنترل ( شیمیائی ) علفهای هرز ( توتون ) در مزرعه
آزمایش کنترل ( شیمیائی ) بیماری اوئیدیوم وسیله سموم مختلف
آزمایش کنترل شته و ترپیس و مسیله سموم مختلف حشره‌کش
اثر میکوریزا در تغذیه و رشد و نمو توتون
بررسی مقاومت ارقام مختلف اسپرس - سفیدک اسپرس و سایر خصوصیات ظاهری
شناسایی آفات جاشیر در استان اصفهان
مقایسه تاثیر سموم مختلف ضد عفونی بر علیه سیاهک پنهان گندم دیم
شناسایی پارازیت‌های آفات ذرت
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*