تعیین نیاز آبی و محل قرارگرفتن قطره‌چکانها به روش آبیاری قطره‌ای در درختان بادام ارومیه

ارائه روش ساده جهت اعمال تخمین فراوانی بر روی تبخیر و تعرق و پتانسیل
ارزیابی اثرات عمق و سطح مقطع سطوح داخلی شیار دار در انتقال نیوماتیکی مواد دانه‌ای بصورت پیوسته و متراکم در لوله‌های افقی
ارزیابی تحمل لاینها و ارقام گندم نسبت به تنشهای گرماو خشکی آخر فصل
ارزیابی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در باغات داراب
ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری عقربه‌ای در منطقه باجگاه
ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم‌های آبیاری میکرو (تراوا-لوله دوجداره و قطره‌ای) و بررسی کاربردی این سیستم‌ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت
How can I reliably determine uploaded file name in a Perl CGI script?
Substituting text in a file within a Perl script
Using Perl, how can I rename files in all subdirectories of a drive?
How do I create a directory and parent directories in one Perl command?
How can I determine if scp is available from Perl?
Temporarily Redirect STDOUT to /dev/null - Not Working All The Time
What's the easiest way to write to a file using Perl?
What is the best way to create a class attribute in Moose?
how to compress a bus net?
OLE Automation basics with Perl

تعیین نیاز آبی و محل قرارگرفتن قطره‌چکانها به روش آبیاری قطره‌ای در درختان بادام ارومیه
بمنظور تعیین آب مورد نیاز درختان بادام در سیستم آبیاری قطره‌ای و بهترین محل برنامه گرفتن قطره چکانها برای بالابردن توزیع یکنواخت آب آزمایشی در قالب طرح کرتهای خردشده در سه تکرار پیاده شده هست که دو عامل مورد بررسی در این طرح مقدار آب آبیاری و محل قرارگرفتن قطره‌چکانها هستند که عامل آب آبیاری در سه سطح و عامل محل قرارگرفتن قطره‌چکانها در دو سطح پیاده شده هست .


ارزیابی میزان مقاومت پایه‌های متداول پسته به سطوح شوری و رژیم آبیاری
در سالجاری نهالهای مورد نظر مطابق الگوی طرح کشت شده و بمنظور سبزنمودن و حفظ و نگهداری اونها آبیاری و سمپاشی بصورت یکنواخت انجام شده هست .


ارزیابی نقش اندوخته ساقه در پر شدن دانه گندم تحت شرایط آبی و تنش‌های آخر فصل


ارزیابی واکنش ارقام گندم و مقایسه شاخصهای گزینش برای خشکی در شرایط آبی و تنش خشکی


78 out of 100 based on 23 user ratings 848 reviews

ارزیابی و تعیین جهت ضرایب ثابت هیدرولیک خاک در سیستم زهکشی زیرزمینی مزرعه‌ای
بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و زمانهای آبیاری و عملکرد آفتابگردان
بررسی توانایی پدیده ENSO
بررسی جمعیت و خسارات آفات و بیماریهای چغندرقند تحت دو روش آبیاری نشتی و بارانی (سنترپیوت و کلاسیک )
بررسی روش ساخت فیلتر بیولوژیک به منظور تصفیه فاضلابهای صنعتی و نمونه‌سازی
بررسی کیفیت آب رودخانه بشار در محدوده شهر یاسوج
بررسی و ارزیابی راندمان‌های آبیاری در شبکه‌های آبیاری گیلان و فومنات (جلد اول و دوم)
بررسی و تخمین باران موثر زراعی برای مناطق باجگاه و کوشکلک در استان فارس
تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری قطره‌ای و سطحی برای توت‌فرنگی
تاثیر دور آبیاری و تعداد قطره چکانها در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه
تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع در مشهد مقایسه روشهای تجربی با آن
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*