بررسی و تعیین میزان آب مصرفی گندم فلات با روش گراویمتری داراب


بررسی و تعیین میزان آب مصرفی گندم فلات با روش گراویمتری داراب
این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی شامل 4 تیمار (90-70-50-30) % کسر رطوبت از میزان کل رطوبت قابل هستفاده در 5 تکرار جمعا 20 کرت اجرا شد و نتایج حاصله در سال 1372-1373 به این شرح می‌باشد: نتایج حاصله نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود دارد و بهترین تیمار، تیمار سوم می‌باشد با 9200 کیلوگرم در هکتار با میزان آب مصرفی حدود 6600 متر مکعب در هکتار بدون خاک آب و پی‌آب و با 8 بار آبیاری با دور 12 روزه حداکثر عملکرد را داشته هست .


اثرات کم‌آبیاری (تنشهای آبی) در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ارقام گوجه‌فرنگی


اثرات مقدار آب آبیاری بر رشد و ترکیبات شیمیائی کلزا در شوریهای مختلف آب در آبیاری شیاری


54 out of 100 based on 39 user ratings 1214 reviews

اثر زیرشکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد محصول در تناوب گندم، چغندرقند و مطالعه میرایی بر زیرشکنی در خاک
اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
ارزیابی ارقام کلزا با یکبار آبیاری برای جوانه زدن
ارزیابی سیلیسیم توسط منابع مختلف آبیاری در شبکه آبیاری سپیدرود
ارزیابی عملکرد ارقام برنج تحت آبیاری بارانی به روش کشت مستقیم
ارزیابی فنی، هیدرولیکی سیستم‌های انتقال آب خراسان (سدهای شهید پارسا و شهید دهقان)
ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستم‌ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار
ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستمها در مقایسه با آبیاری سطحی در خیار
ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ایی) و بررسی کاربرد این سیستمها و مقادیر مختلف آب مصرفی در مقایسه با آبی
ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا- لوله‌های دوجداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستم‌ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت گوجه‌ف
ارزیابی میزان برآورد پتاسیم از منابع مختلف آبیاری در شبکه آبیاری سپیدرود
ارزیابی واکنش ارقام و لاینهای برنج نسبت به دوره‌های مختلف آبیاری
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*