تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت با روش لایسیمتری


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت با روش لایسیمتری
برای اندازه‌گیری آب مصرفی پتانسیل ذرت از یکدستگاه لایسیمتر زهکشدار بدون سطح ایستابی ثابت هستفاده می‌شود.


بررسی اثرات آبیاری، تغذیه و زمان برداشت بر روی کیفیت عمر انباری سیب رد دلیشز
ابعاد لایسیمتر 2 x 1/6 x 1/50 + 1/40 / 2 متر و از ورق گالوانیزه 2-3 میلیمتری ساخته شده هست .


بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در دوره‌های مختلف بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان
با کشت ذرت در لایسیمتر و محدود اون، عملیات آبیاری در طول فصل زراعی جهت حفظ رطوبت در حد رطوبت سهل‌الوصول انجام می‌گیرد.


بررسی اثرات اعمال روش کم آبیاری تنظیم شده بر خصوصیات کیفی برنج رقم طارم
با اندازه‌گیری میزان آبا آبیاری، آب باران، زه‌آب خروجی، مقدار آب مصرفی پتانسیل ذرت از رابطه ETp =P + I - D +- W محاسبه می‌گردد.


بررسی اثرات پتاسیم و رژیم‌های آبیاری بر روی جو رقم L.B


بررسی اثرات تنش آبی در مراحل ابتدایی رشد بر عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای


60 out of 100 based on 35 user ratings 560 reviews

بررسی اثرات روشهای آبیاری تحت فشار (قطره‌ای میکروجت و بابلر) و غرقابی در عملکرد کمی و کیفی موز
بررسی اثرات کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گندم و تعیین تابع تولید در روش آبیاری بارانی
بررسی اثرات کم آبیاری در کمیت ، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه‌فرنگی رقم کورال
بررسی اثرات کم آبیاری روی عملکرد دو رقم کلزا در منطقه خوی
بررسی اثرات کم آبیاری و ارزیابی اقتصادی آن در عملکرد چغندرقند
بررسی اثرات مقدار آب آبیاری بر عملکرد گندم در شوریهای مختلف آب در روش آبیاری بارانی
بررسی اثر تنش آبی و کم آبیاری بر روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات رشدی دو هیبرید ذرت دانه‌ای (کشت بهاره)
بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری سطحی بر روی عملکرد و شاخص‌های رشد سه رقم برنج در شرایط خوزستان
بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده در کشت نشایی برنج بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم طارم)
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*