مقایسه و کنترل آب توصیه شده مرکز تحقیقات با میزان آب مصرفی توسط زارعین در زراعت گندم


مقایسه و کنترل آب توصیه شده مرکز تحقیقات با میزان آب مصرفی توسط زارعین در زراعت گندم
نتیجه: بمنظور تطبیق یافته‌های تحقیقاتی حاصل از موسسه تحقیقات خاک و آب در شرایط زارعین، این طرح در سطح سه هکتار، در 3 شهرستان و 3 دهستان بمرحله اجرا درآمد.


بررسی الگوی مختلف آبیاری شیاری یک در میان بر مقدار کل مصرفی و عملکرد پنبه
سطح تیمار توصیه شده و تیمار زارع هر کدام 0/5 هکتار در نظر گرفته شد.


بررسی امکان اعمال روش کم آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد ذرت دانه‌ای در شمال خوزستان
با توجه به تجزیه خاک مزارع، میزان کود شیمیائی در هکتار بر پايه فرمول P90 - N90 مصرف گردید.


بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به زیرزمینی و تعیین تاثیر تغییر سیستم بر روی میزان Early spliting در درختان بارور پسته
میزان آب مصرفی از طریق تشتک تبخیر کلاس A و با هستفاده از پارشال فلوم مشخص شد.


بررسی تاثیر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت کلزا
نتایج بشرح زیر میباشد: مزرعه طرح گندم مزرعه شاهد گندم محل اجرا تعداد آبیاری علملکرد در هکتار تعداد آبیاری عملکرد در هکتار شهرکرد 6 4300 8 4100 چالشتر 6 3843 8 4384 بن 6 4300 8 4000

بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر روند رشد ارقام پنبه


66 out of 100 based on 31 user ratings 1106 reviews

بررسی تاثیر عملیات زیرشکن، تداوم اثر و دور آبیاری روی تولید چغندر قند
بررسی تاثیر کم آبیاری بر روی عملکرد و راندمان مصرف آب در زراعت دو رقم آفتابگردان
بررسی تاثیر کم آبیاری بر روی عملکرد و راندمان مصرف آب در زراعت دو رقم یونجه
بررسی تاثیر مقادیر مختلف آب بر عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
بررسی تغییرات کمی و کیفی و میزان خودپالایی فاضلاب شهر فیروزآباد جهت استفاده در آبیاری
بررسی تکمیلی 4 رقم متحمل به کم آبی در استان گلستان
بررسی دور عمق آبیاری در روش قطره‌ای بر رشد و خواص کمی و کیفی انبه
بررسی رژیمهای مختلف آبیاری سطحی بر روی عملکرد و شاخصهای رشد سه رقم برنج در شرایط خوزستان
بررسی روش کاربردی تلفیق آبیاری جویچه‌ای موجی و کاهش جریان در زراعت پنبه
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*