بررسی اختلاف ژنوتیپهای سورگوم علوفه‌ای از نظر عملکرد و راندمان مصرف آب در تاریخهای کاشت


بررسی اختلاف ژنوتیپهای سورگوم علوفه‌ای از نظر عملکرد و راندمان مصرف آب در تاریخهای کاشت
نتایج حاصله نشان می‌دهد که با افزایش میزان آب آباری از تیمار W1 به W3 مقدار علوفه‌تر، علوفه خشک ، ارتفاع گیاه و تعداد پنجه افزایش یافته هست و بین تیمارهای آبیاری اختلاف معنی‌داری وجود دارد.


بررسی روش کاربردی تلفیق آبیاری جویچه‌ای موجی و کاهش جریان در زراعت پنبه
در مقایسهء تاریخهای مختلف کاشت مشخص گردید که بین اونها اختلاف معنی‌داری وجود داشته بطوریکه تاریخ کاشت دوم (15 اردیبهشت) با عملکرد 78/126 تن در هکتار نسبت به سایر تیمارها به سایر تاریخها برتر بوده هست .


بررسی روش کاربردی تلفیق جوبچه‌ای موجی کاهش جریان در زراعت پنبه
همچنین ارقام مورد بررسی دارای اختلاف معنی‌دار بوده‌اند بطوریکه ارقام اپیدفید، KFS1 و KFS2 به ترتیب با عملکرد 72/79, 76/95 و 72/61 تن در هکتار در سطح بالاتری برنامه داشته و رقم KFS4 عملکرد مناسب نداشته هست .


بررسی عکس‌العمل گندم دیم نسبت به سطوح مختلف آبیاری تکمیلی ونیتروژن


بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی سنتر پیوت در مغان


54 out of 100 based on 59 user ratings 734 reviews

بررسی کم آبیاری تنظیم شده در کشت خشکه طارمی برنج رقم طارم
بررسی کمی و کیفی سیستمهای رایج تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی در سطح کشور برای استفاده در کشاورزی منطقه
بررسی مدیریت آبیاری بادام با استفاده از سیستمهای آبیاری قطره‌ای
بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق سرد کشور
بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور
بررسی و مقایسه آبیاری تحت فشار (میکروجت ، بابلر، قطره‌ای) و غرقابی بر روی عملکرد کمی و کیفی لیموترش
بررسی هرزآب در سیستم آبیاری بارانی سنتر پیوت در دو حالت استفاده از آبپاش ضربه‌ای و اسپریربابوم
تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری (کم آبیاری) روی ارقام تجاری سیب‌زمینی به روش آبیاری بارانی
تاثیر فاضلابهای تصفیه شده خانگی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا و ویژگیهای خاک
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد محصول ذرت دانه‌ای و شاخص‌های کیفیت در منطقه کبوترآباد
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*