بررسی و مقایسه عکس‌العمل ارقام پیشرفته گندم در دو روش آبیاری سطحی و بارانی و تعیین مناسبترین ژنوتیپ


بررسی و مقایسه عکس‌العمل ارقام پیشرفته گندم در دو روش آبیاری سطحی و بارانی و تعیین مناسبترین ژنوتیپ
این بررسی در دو آزمایش مستقل یکی بارانی و دیگری سطحی هر کدام در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10 رقم گندم و یک دور آبیاری ثابت بر مبنای 100 میلیمتر تبخیر از تشتک در 4 تکرار در دست اجرا می‌باشد.


بررسی و مقایسه آبیاری تحت فشار (میکروجت ، بابلر، قطره‌ای) و غرقابی بر روی عملکرد کمی و کیفی لیموترش
محاسبات و اعمال میزان آب آبیاری طوری ملحوظ گردیده هست که میزان آب آبیاری در قطعات سطحی و بارانی در یک حدود باشد و نهایتا" رقم مناسب برای آبیاری بارانی در مقایسه با روش سطحی سپس برداشت محصول در تیرماه 79 فراخوان خواهد شد.


بررسی هرزآب در سیستم آبیاری بارانی سنتر پیوت در دو حالت استفاده از آبپاش ضربه‌ای و اسپریربابوم


تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری (کم آبیاری) روی ارقام تجاری سیب‌زمینی به روش آبیاری بارانی


60 out of 100 based on 55 user ratings 80 reviews

تاثیر فاضلابهای تصفیه شده خانگی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا و ویژگیهای خاک
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد محصول ذرت دانه‌ای و شاخص‌های کیفیت در منطقه کبوترآباد
تاثیر محدودیت آبیاری بر عوامل کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب‌زمینی در مرحله ابتدائی رشد
تجزیه و تحلیل آماری بارندگی و درجه حرارت و تاثیر آنها بر عملکرد دیمزارها
تعیین آب مصرفی برنج رقم 7328 (فجر) با روش لایسیمتری کودهای کنترل شده و مقایسه آن با مدلهای تجربی
تعیین دور آبیاری مورد نیاز انگور پیکانی و تاثیر آب بر خواص کمی و کیفی انگور و کشمش تولیدی
تعیین نیاز آبی گیاه پنبه به روش لایسیمتری در منطقه کاشمر
تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها در آبیاری قطره‌ای درختارن زردآلو در ارومیه
تنش آبی بر روی ارقام هیبریدهای آفتابگردان
شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی موثر در عدم پذیرش با پذیریش آبیاری تحت فشار در استان تهران
غربال اینبرد لاینهای متحمل به خشکی تحت رژیمهای مختلف آبیاری در ذرت
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*