تطبیق مدل ریاضی تئوری‌های زهکشی در حالت ماندگار و غیرماندگار با شرایط مزرعه به روش عناصر محدود در شرایط مزرعه


تطبیق مدل ریاضی تئوری‌های زهکشی در حالت ماندگار و غیرماندگار با شرایط مزرعه به روش عناصر محدود در شرایط مزرعه
با توجه به شرایط حاکم در منطقه، نوع جریان آب زیرزمینی به طرف زهکشها، حاصل نوع کشت غالب در منطقه رودشت ، عمق آب آبیاری در دوره پیک مصرف و نیز دور آبیاری میباشد.


کالیبراسیون نرم‌افزار Cropwat جهت تعیین نیاز آبی چغندرقند ایران
همچنین تست معادلات مختلف زهکشی و تعیین مناسب‌ترین تئوری زهکشی با توجه به نوع جریان در زهکشها صورت گرفته هست .


مدیریت آبیاری چغندرقند در شرایط کم آبی


مقایسه چهار روش آبیاری (شیاری-قطره‌ای-بابلر و میکروجت ) و درصد آب مورد نیاز بر عملکرد و کیفیت زردآلو


72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews

مقایسه راندمان کاربرد آب در مزرعه به ازای دو روش آبیاری نواری و شیاری در زراعت چغندرقند
مقایسه روشهای آبیاری سطحی با دورهای مختلف در باغات پسته
مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره‌ای در گلستانهای کاشان
بررسی شدت و گستردگی آلودگی خاکها به ناصر سنگین و تعیین مقدار آنها در گیاهان آبیاری شده با فاضلاب
بررسی عکس العمل گندم دیم نسبت به سطوح مختلف آبیاری تکمیلی و نیتبروژن
بررسی تاثیر مکانیزم خاک ورزی در کاهش منطقه آبیاری پنبه
تاثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد محصول و راندمان مصرف آب در یونجه
بررسی آبشویی نیترات از منابع کودهای اوره و ‏‎SCU‎‏ با دو برنامه آبیاری با استفاده از لایسیمتر
تعیین نیاز آبی غلات (گندم و جو) و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقی
مطالعه کارایی مصرف اب و برخی صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند با آبیاری بارانی
تعیین نیاز آبی غلات ( گندم و جو ) و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*