آبشویی و اصلاح خاک توام با کشت گندم در منطقه سرچاهان


آبشویی و اصلاح خاک توام با کشت گندم در منطقه سرچاهان
نتیجه: این آزمایش به صورت طرح آماری کرت‌های خرد شده با سه تیمار اصلی (دفعات آبشویی قبل از کاشت گندم) و دو تیمار فرعی (مقدار آب آبیاری در آبیاری‌های متوالی سپس کاشت گندم) با سه تکرار اجرا شده هست .


تعیین نیاز آبی غلات ( گندم و جو ) و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات
این آزمایش به اتمام رسیده و تیماری که قبل از کاشت دو مرتبه آبشویی شده هست عملکرد بهتری داشته هست .


کاهش آب مصرفی مرکبات و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول مرکبات
نقل نهایی پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آماری ارایه خواهد شد.


تعیین مناسب ترین دور آبیاری جهت تولید بذر منوژرم چغندر قند


کالیبراسیون نرم افزار ‏‎Cropwat‎‏ جهت تعیین نیاز آبی چغندر قند در ایران


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews

ارائه مدل ریاضی در پیش بینی چگونگی حرکت آب با روش آبیاری موجی و ارزیابی مزرعه ای عملکرد مدلهای آبیاری شیاری
بررسی تاثیر چند ماده نگهدارنده رطوبت و زمانهای مختلف آبیاری بر روی عملکرد و کاهش مصرف آب در محصولات گلخانه ای
اصول تهیه واحدهای لند اسکیپ مناطق بیابانی
عرضه و تقاضای آب در شبکه های آبیاری استان اصفهان
بررسی کارآیی مصرف آب برای چهار گیاه رایج در سه نوع بافت خاک غالب در حوضه آبریز زاینده رود
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی ، اجرا شده بر روی نحصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
ارزیابی فنی - اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی اجرا شده بر روی محصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
ارزیابی و مقایسه فنی - اقتصادی روش های آبیاری قطره ای ( تیپ ) و شیاری در چغندرقند
بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی ارقام جدید گندم
بررسی اثرات روش های آبیاری میکرو، بارانی و غرقابی در کارآیی مصرف آب دو رقم برنج در مناطق اصفهان و فارس
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*