بررسی مدیریت‌های مختلف استفاده از آبهای شور بر روی عملکرد محصول جو


بررسی مدیریت‌های مختلف استفاده از آبهای شور بر روی عملکرد محصول جو
در این بررسی تاثیر 7 تیمار مدیریت مصرف آب آبیاری با هستفاده از سه نوعبت کیفیت آب شامل آب رودخانه (شوری حدود 3/7 دسی‌زیمنس بر متر) آب با شوری 6 و 10 دسی‌زمینس بر متر بر روی عملکرد دو خاک مورد مطالعه برنامه گرفت .


بررسی تاثیر روشهای مختلف کاشت بر مقدار آب مصرفی پنبه (کاشت مستقیم و نشاء کاری )
میانگین نتایج اولیه نشان می‌دهد که بیشترین عملکرد به ترتیب در تیمار آبیاری با آب رودخانه، آبیاری به صورت متناوب از آب رودخانه و آب اب شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر و آبیاری با آب رودخانه تا مرحله هستبرنامه گیاه و سپس آبیاری با آب 6 دسی‌زیمنس بر متر تقریبا با عملکرد یکسان.


تعیین آب مصرفی کلزا در شرایط استاندارد ( به روش لایسیمتری )
آبیاری در طول فصل زراعی از آب با شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر، رودخانه و سپس آب با شوری 10 دسی‌زیمنس بر متر و کمترین عملکرد در تیمار آبیاری در طول فصل زراعی از آب با شوری 10 دسی‌زیمنس بر متر می‌باشد.


بررسی آبشوئی نیترات از منابع کودهای اوره و ‏‎SCU‎‏ با در برنامه آبیاری و با استفاده از لایسیمتر
تغییرات فیزیکوشیمیایی خاک نیز پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج ارایه خواهد شد.


استفاده بهینه از پسابهای صنعتی در کشاورزی


بررسی تاثییر آب و کود در سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای و سطحی


66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews

مقایسه فنی اقتصادی آبیاری شیاری و قطره ای ‏‎(TAPE)‎‏ در چغندر قند
نقش مشارکت آب براآن در مدیریت شبکه های آبیاری
مطالعات نیتراتNitrification دررودخانه کر
بررسی برهمکنش کم آبیاری ومصرف کود ازته درمحصول برنج منطقه کوشکک فارس
تعیین اثرپلی اکریل آمید ( PAM ) بررواناب وفرسایش خاک حاصل ازآبیاری بارانی
مدلی برای تعیین اثرات تنش آبی وشوری
یکنواختی کود آبیاری با استفاده ازتزریق کننده های مختلف درسیستم آبیاری میکرو
تعیین ضرایب جهانی فرسایش خاک وتغییریافته MUSLE درحوضه آبخیزدانشکده کشاورزی
تعیین مقدار متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه و مرجع و تهیه نقشه های هم تبخیر و تعرق استان فارس
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*