تعیین نیاز آبی چغندر قند و ضریب گیاهی KC مربوط به آن به روش لایسیمتری

تعیین ضرایب جهانی فرسایش خاک وتغییریافته MUSLE درحوضه آبخیزدانشکده کشاورزی
تعیین مقدار متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه و مرجع و تهیه نقشه های هم تبخیر و تعرق استان فارس
بررسی عملکرد دراز مدت سیستم آبیاری زیرزمینی با لوله های کوزه ای (آزلک) و حفظ و نگهداری ایستگاه تحقیقاتی
ارزیابی فنی - اقتصادی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا-لوله دو جداره و قطره ای) و بررسی کاربردی این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیا
بررسی اثرات روشهای آبیاری تحت فشار (قطره ای ، میکروجت و بابلر) و غرقابی در عملکرد کمی و کیفی موز
معرفی نقش مدیریت در بهینه کردن مصرف آب در اراضی شالیزاری در مقایسه با شرایط زارع
How can I reliably determine uploaded file name in a Perl CGI script?
Substituting text in a file within a Perl script
Using Perl, how can I rename files in all subdirectories of a drive?
How do I create a directory and parent directories in one Perl command?
How can I determine if scp is available from Perl?
Temporarily Redirect STDOUT to /dev/null - Not Working All The Time
What's the easiest way to write to a file using Perl?
What is the best way to create a class attribute in Moose?
how to compress a bus net?
OLE Automation basics with Perl

تعیین نیاز آبی چغندر قند و ضریب گیاهی KC مربوط به آن به روش لایسیمتری
به منظور تعیین نیاز آبی چغندر قند در منطقه مشهد مقدس اقدام به کشت چغندر قند در دو عدد لایسیمتر زهکش‌دار گارد اطراف اون گردید.


مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بارانی غرقابی جهت کشت مسقیم برنج در خوزستان
از تانسیومتر جهت تعیین وقت لایسیمترها هستفاد شد.


بررسی کارآیی مصرف آب در ارقام گندم در سطوح مختلف کودی
در دوره‌های ده روزه با تعیین میزان آب آبیاری، زه آب و بارندگی برپايه فرمول ETpP+I-D+-dw تبخیر و تعرق گیاه محاسبه گردید.


بررسی اثرات تنش کم آبی بر روی خواص فیزیولوژیک ارقام امیدبخش گندم
میانگین عملکرد غده در دو لایسیمتر کشت شده معادل 44/25 تن در هکتار و در اطراف لایسیمتر 37/7 تن در هکتار بوده هست .


بررسی اثرات تیمارهای مختلف شوری آب آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چند رقم گندم
میانگین % قند در دو لایسیمتر کشت شده 20/2 و % قند در گارد اطراف 20/5 بوده هست .


بررسی مقاومت ارقام جو نسبت به کمبود آب در مراحل انتهایی رشد
عملکرد قند (ناخالص ) در گارد اطراف معادل 7/75 تن در هکتار و میانگین عملکرد قند در دو لایسیمتر معادل 8/96 تن در هکتار می‌باشد.


بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و زمانهای آبیاری بر عملکرد آفتابگردان
نتایج و محاسبات تعیین تبخیر و تعرق گیاه و ضریب گیاهی KC اون در دست بررسی و هستنتاج می‌باشد.


پیش بینی رواناب تحت شرایط آبیاری بارانی با آبپاش تفنگی


مقایسه نفوذپذیری خاک تحت شرایط آبیاری بارانی و سطحی
نمایه ها:


92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews