اثر تنش رطوبتی بر عملکرد اجزا آن و رشد دو رقم سیب‌زمینی


اثر تنش رطوبتی بر عملکرد اجزا آن و رشد دو رقم سیب‌زمینی
نتیجه: طرح در قالب طرح اسپلیت‌پلات با سه تکرار اجرا گردید.


مناسب ترین دور آبیاری تاغ
کرتهای اصلی شامل ارقام و کرتهای فرعی شامل 5 تیمار آبیاری بر پايه تبخیر از تشتک کلاس A به شرح زیر بود، -1 آبیاری سپس 60 میلی‌متر تبخیر در تمام مراحل رشد گیاه، -2 آبیاری سپس 40 میلی‌متر تبخیر تا قبل از گلدهی و 60 میلی‌متر تبخیر سپس گلدهی، -3 آبیاری سپس 80 میلی‌متر تبخیر تا قبل از گلدهی و 60 میلی‌متر تبخیر سپس گلدهی، -4 آبیاری سپس 60 میلی‌متر تبخیر تا قبل از گلدهی و 40 میلی‌متر تبخیر سپس گلدهی، -5 آبیاری سپس 60 میلی‌متر تبخیر تا قبل از گلدهی و 80 میلی‌متر تبخیر سپس گلدهی، نتایج حاصل از آزمایش نشان داد از نظر عملکرد اختلاف معنی‌داری (سطح %1) بین ارقام وجود دارد.


بررسی روش های افزایش بهره وری آب باران در زراعت گندم دیم
به طوری که رقم مارفونان با عملکرد 16/5 تن در هکتار عملکرد بیشتری داشت .


بررسی وتعیین اثرات سطوح مختلف عناصر ریز مغذی و آبیاری در مراحل مختلف رشد نباتات و ارزیابی اقتصادی آنها بر عملکرد گندم آبی
همچنین بین تیمارهای آبیاری نیز اختلاف معنی‌داری (سطح %1) مشاهده گردید.


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ‏‎ETO‎‏چمن
تیمارهای 1,4 و 3 به ترتیب با عملکرد 13/07, 16/12, 17/48 تن در هکتار در یک گروه برنامه داشتند و نسبت به سایر تیمارها (2 و 5) برتری نشان دادند.


بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم آزمایشی یکنواخت سراسری مناطق سرد کشور
به عبارت دیگر مصرف آب بیشتر از گلدهی (تیمار 2) و تنش رطوبتی سپس گلدهی (تیمار 5) سبب کاهش عملکرد می‌شود.


مقایسه دور آبیاری توصیه شده تحقیقات با دور آبیاری معمولی زارعین در زراعت اسپرس
لازم به ذکر هست در تیمارهای 1 الی 5 به ترتیب 10639,13980, 11202, 13746, 11777 متر مکعب در هکتار در طول فصل رشد آب مصرف گردید.


بررسی حساسیت عملکرد ارقام مختلف گندم به تنش رطوبتی در مغان


ارزیابی راندمان آبیاری سطحی تحت شرایط زارع


74 out of 100 based on 84 user ratings 434 reviews