بررسی امکان کشت انگور سلطانین در شرایط دیم و یا با یک یا دو بار آبیاری تکمیلی


بررسی امکان کشت انگور سلطانین در شرایط دیم و یا با یک یا دو بار آبیاری تکمیلی
برای مطالعه امکان کشت انگور سلطانین در شرایط دیم آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با سه تکرار پیاده شده هست .


بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارایی مصرف آب و کمیت وکیفیت چغندرقند
در این آزمایش دو عامل میزان آب آبیاری و عمق کاشت مورد بررسی برنامه گرفته هست که عامل عمق کاشت در سه عمق 120, 90, 60 سانتیمتر و عامل دور آبیاری که تیمارها عبارتند از بدون آبیاری، یک بار آبیاری تکمیلی و دو بار آبیاری تکمیلی می‌باشد.


مقایسه دو روش آبیاری بارانی و شیاری روی سیب زمینی
در سالجاری قلمه‌های موردنظر به محل اجرای طرح انتقال داده شده و در عمقهای منظور شده در الگوی طرح ضمن دادن کود دامی و کود شیمیائی ماکروه میکرو کاشت شده‌اند.


مقایسه دور آبیاری قطره ای و شیاری بر عملکرد و کیفیت خربزه
سپس آبیاری یکنواخت به منظور سبز نمودن قلمه‌ها انجام شده و واکاری لازم نیز در پائیز سالجاری صورت گرفته و نهالها دارای رشد خوبی بوده‌اند.


تعیین دور آبیاری مورد نیاز انگور پیکانی و تاثیر آن بر خواص کمی وکیفی انگور و کشمش تولیدی


تعیین نیاز آبی غلات و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایشش دقت آن با استفاده از تحقیقات لایسی


60 out of 100 based on 55 user ratings 830 reviews

اثر دور و عمق آبیاری بر عملکرد محصول گندم رقم (کراس فلات) در منطقه سیستان
تعیین نیاز آبی غلات (جو) و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکیمل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات لای
بررسی اثر آبیاری تکمیلی روی ارقام پیشرفته گندم (ملی)
معرفی نقش مدیریت در بهینه کردن مصرف آب در شالیزار
بررسی اختلاف ژنوتیپها جدید سورگوم از نظر عملکرد و راندمان مصرف آب در تاریخهای مختلف کاشت
بررسی اثر تنش آبی و کم آبیاری بر روی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات رشدی و هیبرید ذرت دانه ای (کشت بهاره)
بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به زیرزمینی و تعیین تاثیر آن بر روی میزان زود شکافی در درختان بارور پسته
بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
کشاورزی
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*