تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ETO (چمن)


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ETO (چمن)
نتایج این طرح نشان می‌دهد که به ترتیب روش تشتک تبخیر کلاس الف (با ضریب همبستگی 98 %) تشعشع، بلانی کریدل و پنمن اصلاح شده بهترین همبستگی را با آمار تبخیر و تعرق گیاه چمن در منطقه رفسنجان دارد.


بررسی اثر متقابل آب و ازت در عملکرد محصول گندم و آبشویی ازت


بررسی آبشویی نیترات از منابع کودی اوره و ‏‎SCU‎‏ با دو برنامه آبیاری و با استفاده از لایسیمتر
نمایه ها:


66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews

بهینه کردن مصرف آب در آبیاری گندم با استفاده از سیفون (طرح تحقیقی ترویجی)
تاثیر تنش آبی بر روی عملکرد محصول یونجه
بررسی تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری قطره ای و سطحی
بررسی اثرات کم آبیاری و تعیین کارآیی مصرف آب در کلزا
بررسی تعیین مناسب ترین مقدار کود ازته و بیلان عناصر غذایی در لایسیمتری در خاکهای شور و سدیمی رودشت برای زراعتهای معمول منطقه (گندم. ذرت. چغند
تعیین نیاز آبی غلات (گندم و جو) و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات ل
بررسی روند تجمعی بعضی از عناصر سنگین در خاک و گیاه در اثر تیمارهای کمپوست و لجن فاضلاب
کاربرد بهینه فاضلاب در آبیاری با رعایت ملاحظات زیست محیطی
ارزیابی تاثیر روشهای مختلف تعیین برنامه آبیاری روی عملکرد و کارآیی مصرف آب در گندم
ارزیابی روشهای مستقیم و غیر مستقیم بر آورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (چمن)
تعیین و ارزیابی ضریب گیاهی در طول دوره رشد برای گندم در دشت تبریز
تعیین آب مصرفی در شرایط استاندارد (لایسیمتر)
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*