بررسی امکان استفاده از آب شور در آبیاری تکمیلی گندم و جو و تریتیکاله در منطقه گرگان و گنبد


بررسی امکان استفاده از آب شور در آبیاری تکمیلی گندم و جو و تریتیکاله در منطقه گرگان و گنبد
در این طرح سه نوع کیفیت آب (اختلاطی از آب سد و آب زهکش ) بر روی ارقام مختلف گندم (16 رقم) و جو (هشت رقم) به منظور امکان هستفاده از این نوع آبها، مورد بررسی برنامه گرفتند نتایج سال اول طرح به شرح زیر خلاصه میشود.


ارزیابی لاینهای پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش شوری
تیمارهای مختلف آب شود مورد هستفاده، هم در گندم و هم در جو اختلاف معنی‌داری داشتند بطوریکه کمترین میانگین عملکرد در کلیه ارقام (جو و گندم) در تیمار آب شور با EC برابر 10ds/m مربوط می‌شود میانگین عملکرد ارقام گندم در بالاترین EC در حدود 5700 کیلوگرم در هکتار بود ولی بین ارقام مختلف معنی‌دار نبود.


تعیین مناسبترین رقم مقاوم کلزا نسبت به شوری آب آبیاری
میانگین عملکرد ارقام جو در بالاترین EC در حدود 2000 کیلوگرم در هکتار و بین ارقام مختلف معنی‌دار نبود.


غربال کولتیوارهای جدید چغندرقند تحت تنش در گلخانه و مزرعه


بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودآلی و سطوح آبیاری بر عملکرد و کیفیت گندم آبی


54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews

بررسی دور آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد میزان روغن کلزا
بررسی تاثیر دور آبیاری بارانی بر روی خواص کمی و کیفی یونجه
اثرات مالچ های پلی اتیلن و روش های آبیاری بر عملکرد و زودرسی گرمک اصفهان
بررسی و تعیین اثرات سطوح مختلف عناصر ریزمغذی و آبیاری در مراحل مختلف رشد نبات و ارزیابی اقتصادی آنها بر عملکرد گندم آبی
تغییر نیاز آبی گیاه پنبه و ضریب گیاهی ‏‎KC‎‏ مربوط به روش لایسیمتری در کاشمر
تعیین میزان آب مصرفی پتانسیل هیبریدهای 704و604 گیاه ذرت دانه ای به روش لایسیمتر و مقایسه آن با روش طشتک تبخیر در منطقه بلوچستان
اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
بررسی اثرات زمان (مراحل رشد) آبیاری تکمیلی بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان
مطالعه کارآئی مصرف آب وبرخی صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند در آبیاری بارانی
بررسی اثر سطوح مختلف آب و کود ازت بر بیماریهای قارچی، کمیت و کیفیت سیب زمینی
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*