تاثیر آبیاری قطره‌ای بر روی خربزه و مقایسه آن با آبیاری شیاری


تاثیر آبیاری قطره‌ای بر روی خربزه و مقایسه آن با آبیاری شیاری
به منظور مقایسه دو روش آبیاری شیاری و قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت خربزه (رقم قمصری) آزمایشی در مرکز تحقیقیاتی کشاورزی خراسان (ایستگاه طرق) انجام شد.


تاثیر محدودیتهای آبیاری بر عوامل کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب زمینی در مرحله ابتدائی رشد
طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد.


تاثیر عناصر ریز مغذی در کمیت و کیفیت محصول سیب زمینی
تیمارها عبارت از دو روش آبیاری (قطره‌ای و شیاری) در سه سطح آب مورد نیاز (100، 75 و 50 % تبخیز از تشتک ) بودند.


بررسی تاثیر تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف در گزینش ارقام متحمل به خشکی سویا
نتایج نشان داد که کارآیی مصرف آب در روش قطره‌ای نسبت به شیاری 175 تا 217 % افزایش داشت .


اثر زمان و مقدار آب آبیاری بر رشد و کارآیی مصرف آب و عملکرد گندم رقم تجن
خصوصیات ظاهری میوه از نظر وزن، شکل و بازارپسندی در روش قطره‌ای بهتر از شیاری بود.


مقایسه روشهای آبیاری قطره ای و سطحی روی درختان هلو و زردآلو از نظر آب مصرفی عملکرد محصول
مقدار جذب عناصر غذایی و مقدار ماده جامد محلول در میوه در تمام تیمارهای آبیاری تفاوت معنی‌داری نداشتند.


امکان گرفتگی قطره چکانها تحت شوریهای مختلف آب
بطور کلی عملکرد در روش قطره‌ای نسبت به شیاری بین 18 تا 38 % افزایش نشان داد.


بررسی و اثر زیرشکنی بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی در سه دور آبیاری


معرفی نقش مدیریت در بهینه کردن مصرف آب در شالیزارها


80 out of 100 based on 50 user ratings 1250 reviews