بررسی روش ساخت فیلتر بیولوژیک به منظور تصفیه فاضلابهای صنعتی و نمونه‌سازی

بررسی اثرات تراکم بوته و عمق فاروهای آبیاری بروی عملکرد و برخی خصوصیات زراعی هندوانه (رقم کریمسون سویت)
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دو جداره و قطره ای) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار
بررسی اثرات کم آبیاری در کمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دو جداره و قطره ایی) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت گوجه فر
بررسی کارآیی پخش سیلابی بر روی عملکرد نباتات زراعی درمناطق خشک و نیمه خشک
بررسی روابط آبی نژادهای مختلف گندم برای بررسی مقاومت به خشکی
How can I reliably determine uploaded file name in a Perl CGI script?
Substituting text in a file within a Perl script
Using Perl, how can I rename files in all subdirectories of a drive?
How do I create a directory and parent directories in one Perl command?
How can I determine if scp is available from Perl?
Temporarily Redirect STDOUT to /dev/null - Not Working All The Time
What's the easiest way to write to a file using Perl?
What is the best way to create a class attribute in Moose?
how to compress a bus net?
OLE Automation basics with Perl

بررسی روش ساخت فیلتر بیولوژیک به منظور تصفیه فاضلابهای صنعتی و نمونه‌سازی
بعلت کمبود آب در کشور با اجرای این طرح در مصرف آب و برداشت اون از سفره‌های زیرزمینی صرفه‌جویی خواهد شد و همچنین با هستفاده مجدد از آب هزینه تمام شده برای تولید محصولات کاهش خواهد یافت و با بدست آوردن دانش فنی ساخت فیلترهای بیولوژیک برای تصفیه فاضلابهای صنعتی، غذایی و بیولوژیکی، صنعت بیوتکنولوژی در کشور توسعه خواهد یافت .


مصرف بهینه کود و آب درختان میوه به روش قطره ای و سطحی


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت به روش لایسیمتر


72 out of 100 based on 37 user ratings 62 reviews

طرح تعیین دور و عمق آبیاری کلزا
تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از لایسیمتر و مقایسه با مقادیر محاسبه شده از روشهای آب و هوایی در منطقه حاجی آباد
تعیین نیاز آبی کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی آباد
بررسی روابط آبی گیاه به منظور ارزیابی مقاومت به خشکی ژرم پلاسم های گندم
بررسی سیستم جمع آوری رواناب بر روی رشد درختان دیم زیتون
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تروا، لوله های دو جداره و قطره ای ) و بررسی کاربرد این سیستم ها و مقادیر مختلف آب مصرفی در مقایسه با آبیاری
بررسی تاثیر دفعات مختلف آبیاری بر عملکرد لوبیا سبز (رقم سانری ) در شرق مازندران
بررسی اثر آب و پتاس بر کمیت و کیفیت مرکبات (پرتقال تامسون)به روش آبیاری طشتک در شرق مازندران
تعیین آب مصرف پتانسیل (مطالعات لایستمتری ) گیاهان مبنا (چمن) ذرت، پنبه، سویا و ضرایب گیاهی و میزان شستشوی ازت از خاک در شرق مازندران
اثر مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم درتاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید
تاثیر دور آبیاری بر عملکرد ارقام گندم
بررسی سیستم آبیاری و مطالعه آب مورد نیاز خرما (رقم پیارم)
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*