ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستمها در مقایسه با آبیاری سطحی در خیار


ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستمها در مقایسه با آبیاری سطحی در خیار
بمنظور ارزیابی سیستم‌های میکرو در مقایسه با آبیاری سطحی خیار روش‌های آبیاری و در سه سطح شامل آبیاری با لوله‌های تراوا، آبیاری قطره‌ای با هستفاده از لوله‌های دو جداره (بعنوان عامل اصلی)، در سه سطح مختلف آبیاری (75 %، 50 دصدر، 25 %) تشتک تبخیر (بعنوان عامل فرعی) در یک طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید با توجه به تاخیر در نصب تجهیزات فنی سطح سبز حاصل قادر به برآورد اثرات با دقت کافی نبود و مقرر گردید که این آزمایش در سال زراعی 1379 تکرار گردد.


تبخیر و تعرق پتانسیل مرجع ‏‎Eto‎‏ چمن
لیکن نتایج زیر بصورت مقدماتی از داده‌های موجود بدست آمد.


تعیین و تبخیر و تعرق گیاه پسته
-1 لوله‌های تراوا بهیچ عنوان در زراعت خیار مناسب عمل نمودند و با توجه به کارائی اونها در سال زراعی 1379 از آزمایش حذف نخواهند گردید.


بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
-2 با لحاظ کردن تعداد بوته موثر در تولید عملکرد در واحد آزمایشی بعنوان Covariate، مشخص گردید که اثر کوواری ییت در آزمایش معنی‌دار نبوده و نیازی به تصحیح تیمارها بر پايه تعداد بوته در کرت نیست .


بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به زیر زمینی و تعیین تاثیر آن بر روی میزان زود شکافی در درختان بارور پسته
تجزیه واریانس طرح وجود اختلاف معنی‌دار را در عملکرد (عملکرد در واحد کتر و عملکرد در واحد بوته) تیمارهای آزمایش (سطوح اصلی و فرعی) نشان داد.


مطالعه اجتماعی - اقتصادی آبیاری تحت فشار در استان فارس
-3 پس از حذف روش آبیاری تراوا، مشخص گردید که روش آبیاری قطره‌ای، عملکرد بالاتری را در واحد آزمایش و واحد بوته تولید نمود (بترتیب 13/18 kg و 0/523 kg) -4 مقایسه میانگین سطوح فرعی نشان داد که بیشترین عملکرد در واحد آزمایش و در واحد بوته 75 % تشکیل تبخیر کلاس A بود.


اثرات مالچ پلی اتیلن سیاه و دوره های آبیاری و تراکم بوته بر رشد عملکرد طالبی سمسوری ورامین


تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره چکانها به روش آبیاری قطره ای در درختان زرد آلوی ارومیه


78 out of 100 based on 43 user ratings 218 reviews

بررسی تاثیر پوششهای مختلف بستر و دیوارهای جانبی کانالهای روباز در شرایط هیدرولیکی جریان
مدیریت آبیاری ذرت دانه ای و تاثیر کاربرد کود حیوانی بر آن
بررسی اثر قوام مصرف آب و میکروالمنت ‏‎( B )‎‏ در تولید چغندر قند و تعیین راندمان مصرف آب و کود در قزوین با روش استفاده از تشک تبخیر روزانه
تعیین آب آبیاری درخت مو به روش قطره ای و تاثیر پتاسیم در کیفیت میوه
بررسی امکانات افزایش راندمان کاربرد آبیاری شیاری یا تعیین طول بهینه شیار در مناطق خشک
بررسی اثرات کم آبیاری و تعیین کارآیی آب درکلزا
بررسی تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای و سطحی در هلو انجیری
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*